O nás

Program Verejné financie pre rozvoj je založený na dlhodobej spolupráci medzi Rozvojovým programom OSN (UNDP) a Slovenskou republikou, špecificky Ministerstvom financií SR. Spoločná iniciatíva je príkladom inkluzívneho rozvojového partnerstva, ktoré spája poznatky a odborné skúsenosti nového donora, akým je Slovenská republika spolu so širokým záberom, globálnym kontextom a pôsobením skúsenej medzinárodnej organizácie.

UNDP a SR: UNDP spolupracuje s tzv. novými členskými štátmi EÚ ako novými donormi od roku 2000, prostredníctvom regionálneho centra pre Európu a Strednú Áziu (RBEC – UNDP Regional Bureau for Europe and the Commonwealth of Independent States), ktoré malo pôvodne sídlo v Bratislave a v roku 2014 sa presťahovalo do Istanbulu, čím vznikol tzv. Istanbul Regional Hub. RBEC poskytuje partnerom dlhoročné skúsenosti a znalosti z oblasti rozvojovej agendy, nástroje a postupy, dokonalú znalosť lokálneho prostredia a ponúka podporu siete národných kancelárií. Partnerstvo UNDP so Slovenskou republikou (fungujúce od roku 2002) je najstarším partnerstvom v tomto regióne.

Spolupráca bola pôvodne založená na troch pilieroch: podpora vybudovania systému oficiálnej rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky, budovanie kapacít prostredníctvom spoločného zvereneckého fondu Slovak-UNDP Trust Fund a podpora reforiem riadenia verejných financií v partnerských krajinách prostredníctvom projektu Verejné a súkromné financie pre rozvoj. Hlavnými partnermi sú Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitosti SR a Ministerstvo financií SR.

UNDP a MF SR: Program Verejné financie pre rozvoj funguje od roku 2009 ako súčasť aktivít Slovenska v oblasti oficiálnej rozvojovej spolupráce a je výsledkom spolupráce Ministerstva financií SR (MF SR) s Rozvojovým programom OSN (UNDP). Program prispieva k efektívnemu riadeniu verejných financií a dobrej správe vecí verejných v partnerských krajinách. Viac o programe

Partnerstvo medzi UNDP a MF SR sa od roku 2017 rozšírilo aj – okrem ťažiskovej témy, podpory riadenia verejných financií – o podporu zapájania súkromného sektora do rozvojovej spolupráce.

V rámci multilaterálnej rozvojovej spolupráce MF SR poskytuje príspevky medzinárodným inštitúciám; stojí tiež za vytvorením systému štatistického vykazovania rozvojovej spolupráce SR. Viac tu

Príbeh transformácie Slovenska

Od 90. rokov 20. storočia prešlo Slovensko výraznou politickou a ekonomickou transformáciou – od socialistického riadenia štátu jednou politickou stranou k pluralitnej participatívnej demokracii; od centrálne plánovanej ekonomiky k trhovej ekonomike. Na realizáciu tohto prechodu boli nevyhnutné rozsiahle a zásadné reformy. Kľúčovou súčasťou procesu bolo zásadné zvýšenie efektívnosti riadenia verejných financií.

Legislatívne, inštitucionálne a procedurálne zmeny sa museli uskutočniť naprieč celou verejnou správou. Vzťahy a kompetencie ústrednej moci a samospráv boli prerozdelené v rámci procesu fiškálnej decentralizácie. Okrem iného sa zlepšila transparentnosť verejných financií, zvýšila sa presnosť a kvalita výkazníctva a hotovostné účtovníctvo bolo doplnené o akruálne.

Boli zriadené špeciálne inštitúcie, ako napríklad Štátna pokladnica či Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity. Strategické rozdelenie zdrojov bolo zabezpečené prostredníctvom modernizovaného rozpočtovania orientovaného na výsledky. Na ministerstve financií bol zriadený odbor makroekonomických analýz a fiškálnych prognóz s cieľom pripraviť realistický strednodobý fiškálny rámec, neskôr aj útvar Hodnoty za peniaze, ktorého úlohou je posudzovanie, či peniaze daňovníkov budú skutočne vynaložené najlepšie ako možno pre dosiahnutie stanoveného cieľa.

Daňový systém bol zjednodušený a výber daní sa zlepšil. Posilnil sa tiež boj proti daňovým únikom. Slovensku sa podarilo zefektívniť inštitucionálne štruktúry, posilniť personálne kapacity a zefektívniť administratívne postupy a rozhodovacie mechanizmy.

Reforma verejných financií, vtedy jedna z najúspešnejších oblastí ekonomickej transformácie Slovenska, mala priamy vplyv na fiškálnu konsolidáciu krajiny, makroekonomickú stabilitu a hospodársky rast. Dôkazom je fakt, že Slovensko splnilo maastrichtské kritériá verejného deficitu a dlhu verejných financií potrebné pre vstup do eurozóny od januára 2009.

Slovensko dnes

Dnes ako člen Európskej únie a eurozóny Slovensko naďalej pokračuje v zlepšovaní procesov riadenia verejných financií. Vzhľadom na skúsenosti v tejto oblasti Slovensko určilo riadenie verejných financií za jednu z kľúčových oblastí svojej rozvojovej spolupráce. S využitím svojho know-how pomáha ďalším krajinám.

Partnerské krajiny

Aktuálna fáza projektu Verejné a súkromné financie pre rozvoj je naplánovaná na roky 2017 – 2023.