O nás

Od 90. rokov prešlo Slovensko výraznou politickou a ekonomickou transformáciou – od štátneho socialistického zriadenia vlády jednej politickej strany k pluralitnej participatívnej demokracii, od centrálne plánovanej k otvorenej trhovej ekonomike. Na dosiahnutie tohto prechodu boli potrebné rozsiahle a zásadné reformy. Kľúčovou súčasťou tohto procesu bolo zásadné zvýšenie efektívnosti riadenia verejných financií.

Cieľom programu je napomáhať zdieľaniu slovenských poznatkov a skúseností v oblasti riadenia verejných financií s partnerskými krajinami a podporiť ich úsilie o udržateľný rozvoj. V súčasnosti prebieha už tretia fáza programu, ktorý je zameraný na poskytovanie technickej pomoci krajinám východnej Európy a západného Balkánu, ktoré prechádzajú transformačnými procesmi s ambíciou vstúpiť do Európskej únie.

Legislatívne, inštitucionálne a procedurálne zmeny sa museli uskutočniť naprieč celou verejnou správou. Vzťahy a kompetencie ústrednej moci a samospráv boli prerozdelené v rámci procesu fiškálnej decentralizácie. Zlepšila sa transparentnosť verejných financií, zvýšila sa presnosť a kvalita výkazníctva a hotovostné účtovníctvo bolo doplnené o akruálne.

Boli zriadené špeciálne inštitúcie, ako napríklad Štátna pokladnica a Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity. Strategické rozdelenie zdrojov bolo zabezpečené prostredníctvom modernizovaného rozpočtovania orientovaného na výsledky. Na Ministerstve financií bol zriadený odbor makroekonomických analýz a fiškálnych prognóz s cieľom pripraviť realistický strednodobý fiškálny rámec. Daňový systém bol zjednodušený a výber daní sa zlepšil. Posilnil sa tiež boj proti daňovým únikom. Slovensku sa podarilo zefektívniť inštitucionálne štruktúry, posilniť personálne kapacity a zefektívniť administratívne postupy a rozhodovacie mechanizmy.

Reforma verejných financií sa považuje za jednu z najúspešnejších oblastí ekonomickej transformácie Slovenska. Mala priamy vplyv na fiškálnu konsolidáciu krajiny, makroekonomickú stabilitu a hospodársky rast. Dôkazom je fakt, s akou ľahkosťou Slovensko splnilo maastrichtské kritériá verejného deficitu a dlhu verejných financií, potrebné pre vstup krajiny do eurozóny od januára 2009. Vízia vstupu Slovenska do Európskej únie bola jedným z hnacích síl transformácie.

Slovensko pomáha od roku 2009

Dnes, ako člen Európskej únie a eurozóny, Slovensko pokračuje v zlepšovaní procesov riadenia verejných financií. Vzhľadom na úspešné a nepretržité skúsenosti v tejto oblasti a zodpovednosť krajiny ako medzinárodného partnera, Slovensko určilo riadenie verejných financií za jednu z kľúčových oblastí svojej rozvojovej pomoci, a s využitím nahromadeného know-how pomáha ďalším krajinám.

V roku 2009 Ministerstvo financií SR v spolupráci s UNDP spustilo program Verejné financie pre rozvoj. Zameriava sa na poskytovanie technickej pomoci krajinám východnej Európy a západného Balkánu, ktoré prechádzajú procesmi transformácie a majú ambíciu plniť prístupovú agendu EÚ. Program priamo prispieva k napľňaniu cieľov trvalo udržateľného rozvoja posilňovaním systémov riadenia verejných financií.

Prebieha tretia fáza programu

Aktivity sa realizovali a realizujú v krajinách