Ukrajina

Od získania nezávislosti v roku 1991 pokročila Ukrajina na ceste ku konkurencieschopnej trhovej ekonomike podporovanej zodpovednými a efektívnejšími verejnými inštitúciami. Po rýchlom, ale krátkodobom oživení hospodárskeho rastu na začiatku nového milénia postihla krajinu významná politická nestabilita, ktorá viedla k ekonomickému poklesu a významnému nárastu nezamestnanosti.

Pod vplyvom dramatických a turbulentných udalostí sa Ukrajina ocitla v kríze, ktorá je svojou úrovňou v novodobej histórii krajiny bezprecedentná. Jej dôsledkom je aj rapídna zmena politickej, spoločenskej a ekonomickej scény. Tento stav však možno vnímať aj ako príležitosť na reformy. Množstvo medzinárodných donorov na túto situáciu zareagovalo investovaním do budovania inštitúcií na všetkých úrovniach.

Verejné financie pre rozvoj na Ukrajine

od roku: 2015 – nateraz ukončené

Ukrajina je jedným z hlavných politických partnerov Slovenska. Z tohto hľadiska bola aj cieľovou krajinou programu Verejné financie pre rozvoj od jeho vzniku. Ako susedná krajina Slovenska a jedna z prioritných krajín slovenskej rozvojovej spolupráce bola vybraná na prvotnú identifikáciu potrieb a zmapovanie pôsobenia iných donorov v krajine. Vzhľadom na zložité reálie tohto európskeho obra však bolo zavedenie programu na Ukrajine značne náročné a trvalo niekoľko rokov.

ZAMERANIE AKTIVÍT: Spolupráca s ukrajinským ministerstvom financií začala napokon v roku 2015. Intervencia sa sústredila na plánovanie stratégie reformy verejných financií (PFM). Slovenskí experti pomáhali s metodikou, návrhom a nastavením stratégie. Avšak po posúdení reálnych potrieb, dynamiky spolupráce a pozície programu v rámci donorskej komunity na Ukrajine, program Verejné financie pre rozvoj prerušil svoje aktivity na Ukrajine. Napriek tomu však sleduje vývoj a potreby ukrajinskej vlády a je pripravený poskytnúť asistenciu, v prípade, že Ukrajina jasne zadefinuje svoje požiadavky.

Výsledky

  • Posúdenie potrieb v oblasti riadenia verejných financií bolo vyhotovené slovenským expertom a predložené ukrajinskému ministerstvu financií vo februári 2016. Posudok poskytol vstupy pre aktualizáciu Stratégie reformy riadenia verejných financií z roku 2013 a analýzu silných a slabých stránok reformného procesu.
  • V rámci poradenstva v oblasti prípravy a implementácie reformy riadenia verejných financií slovenskí experti poskytli pripomienky a odporúčania na zlepšenie Stratégie a akčného plánu reformy riadenia verejných financií. Stratégia aj nadväzujúci Akčný plán boli schválené v roku 2017.
  • V rámci metodickej podpory pri vytváraní Strednodobého výdavkového rámca (MTEF) slovenský expert pripravil: metodiku pre strednodobé rozpočtové plánovanie, odporúčania týkajúce sa zmien Rozpočtového kódexu a Procesného poriadku Verchovnej rady (Najvyššia rada, obdoba Národnej rady SR); praktickú príručku pre ministerstvá (kľúčové výdavkové útvary) o zavádzaní MTEF do svojich interných procesov a pokyny pre prípravu rozpočtových požiadaviek pre ministerstvá.
  • Na žiadosť ukrajinského ministerstva financií sa v septembri 2016 uskutočnila v Kyjeve misia experta agentúry Ardal (Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity SR). Slovenský expert poskytol ministerstvu odporúčania na zlepšenie riadenia dlhu a likvidity, ktoré slúžili ako podklad pre prípravu Stratégie a akčného plánu riadenia verejných financií.

No testimonials found