Ukrajina

Od získania nezávislosti v roku 1991, pokročila Ukrajina na ceste ku konkurencieschopnej trhovej ekonomike  podporovanej zodpovednými a efektívnejšími verejnými inštitúciami. Po rýchlom, ale krátkodobom oživení hospodárskeho rastu na začiatku nového milénia, postihla krajinu významná politická nestabilita, ktorá viedla k ekonomickému poklesu a významnému  nárastu nezamestnanosti.

Pod vplyvom dramatických a turbulentných udalostí sa Ukrajina ocitla v kríze, ktorá je svojou úrovňou v novodobej histórii krajiny bezprecedentná. Je dôsledkom je aj rapídna zmena politickej, spoločenskej a ekonomickej scény. Tento stav však možno vnímať aj ako príležitosť na reformy.  Množstvo medzinárodných donorov na túto situáciu zareagovalo investovaním do budovania inštitúcií na všetkých úrovniach.

Program Verejné financie pre rozvoj na Ukrajine

Ukrajina je jedným z hlavných politických partnerov Slovenska, ako aj UNDP. Z tohto hľadiska bola aj cieľovou krajinou programu Verejné financie pre rozvoj už od jeho vzniku. Ako susedná krajina Slovenska a jedna z prioritných krajín slovenskej rozvojovej spolupráce, bola vybraná na prvotnú identifikáciu potrieb a zmapovanie pôsobenia iných donorov v krajine.

Vzhľadom na zložité reálie tohto európskeho obra, bolo však zavedenie programu na Ukrajine značne náročné a trvalo niekoľko rokov. Spolupráca s ukrajinským ministerstvom financií začala napokon v roku 2015. Intervencia sa sústredila na plánovanie stratégie reformy verejných financií (PFM). Slovenskí experti pomáhali s metodikou, návrhom a nastavením stratégie.

Realizované aktivity v Ukrajine

  • Posúdenie potrieb  v oblasti riadenia verejných financií bolo vyhotovené slovenským expertom a predložené MF Ukrajiny vo februári 2016. Posudok poskytol vstupy pre aktualizáciu Stratégie reformy riadenia verejných financií z roku 2013 a hlbšiu analýzu silných a slabých stránok reformného procesu.
  • V rámci poradenstva v oblasti prípravy a implementácie reformy riadenia verejných financií slovenskí experti poskytli pripomienky a odporúčania na zlepšenie Stratégie a akčného plánu reformy riadenia verejných financií. Stratégia aj nadväzujúci Akčný plán boli schválené v roku 2017.
  • V rámci metodickej podpory pri vytváraní Strednodobého výdavkového rámca (MTEF) slovenský expert pripravil: i) metodiku pre strednodobé rozpočtové plánovanie; ii) odporúčania týkajúce sa zmien Rozpočtového kódexu a Procesného poriadku Verchovnej rady (Najvyššia rada, obdoba národnej rady); iii) praktickú príručku pre ministerstvá (kľúčové výdavkové útvary)  o zavádzaní MTEF do svojich interných procesov a iv) pokyny pre prípravu rozpočtových požiadaviek pre ministerstvá.
  • Na žiadosť ukrajinského ministerstva financií sa v septembri 2016 uskutočnila v Kyjeve misia experta agentúry Ardal (Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity SR). Slovenský expert poskytol vyšším manažérom ministerstva odporúčania na zlepšenie riadenia dlhu a likvidity, ktoré slúžili ako podklad pre prípravu Stratégie a akčného plánu PFM.

Obdobie od januára 2017 bolo poznačené odkladaním úloh a nedostatočnou komunikáciou s ukrajinským ministerstvom financií, takže implementácia projektu začala zaostávať za dohodnutými termínmi. Kombinácia týchto skutočností s veľmi zložitou politickou situáciou a obrovskou angažovanosťou a finančnou podporou zo strany iných medzinárodných donorov viedla UNDP a slovenské ministerstvo financií k záveru, že absorpčná kapacita technickej pomoci na ukrajinskej strane je nízka.

Na základe tohto vývoja sa Ministerstvo financií SR spolu s UNDP v októbri 2017 rozhodlo dočasne prerušiť realizáciu projektu a prehodnotiť príležitosti na pôsobenie v krajine po roku 2019. Napriek uvedenému, Ukrajina naďalej zostáva perspektívnym partnerom programu Verejné financie pre rozvoj, a UNDP spolu s Ministerstvom financií SR monitorujú a vyhodnocujú možnosti ďalšej spolupráce.