Čierna Hora

Čierna Hora vyhlásila nezávislosť od Štátneho spoločenstva Srbska a Čiernej Hory v roku 2006 a o dva roky neskôr požiadala o členstvo v EÚ. Prístupové rokovania začali v roku 2012, krajina by sa členom EÚ mohla stať v roku 2025.

Proreformná a proeurópska politika odlišuje Čiernu Horu od iných krajín západného Balkánu, ktoré sa ešte len usilujú o jasné vymedzenie svojho zahraničnopolitického smerovania. Avšak aj napriek tomu, že Čierna Hora je považovaná za vzor pre celý región, krajina sa stále borí s viacerými výzvami a prekážkami vo svojom ekonomickom a sociálnom rozvoji. Týkajú sa hlavne schopnosti vlády uskutočňovať reformy v oblasti verejnej správy, posilňovať transparentnosť a zlepšovať súdny systém, ktorý negatívne ovplyvňuje celkové podnikateľské prostredie.

Verejné financie pre rozvoj v Čiernej Hore

OD ROKU: 2010

Slovensko nadobudlo v Čiernej Hore dobrú reputáciu a to najmä podporou krajiny v procese získania štátnej suverenity. V kontexte snáh v oblasti rozvojovej spolupráce Slovenska bol v národnej stratégii oficiálnej rozvojovej pomoci v roku 2009 pridelený Čiernej Hore štatút prioritnej krajiny. Súčasná stratégia už nedefinuje explicitne Čiernu Horu ako prioritnú krajinu, avšak západný Balkán patrí medzi prioritné teritória.

ZAMERANIE AKTIVÍT: Aktivity programu vždy vychádzajú z miestnych strategických materiálov. Prvou komplexnou podporou zo strany Slovenska bola pomoc Ministerstvu financií Čiernej Hory pri zlepšovaní systémov účtovníctva a výkazníctva vo verejnom sektore. Spolupráca v tejto oblasti naďalej pokračuje. Medzičasom sa spolupráca rozšírila o nové oblasti, ako je posilňovanie kapacít pri zvyšovaní príjmov z hazardných hier, posilňovanie riadenia verejných financií na lokálnej úrovni, makroekonomické a fiškálne prognózy či riadenie verejného dlhu.

I. Reforma verejného účtovníctva a výkazníctva a rozvoj kapacít verejného sektora v riadení verejných financií

Štátne účtovníctvo Čiernej Hory postupne prechádza na akruálne účtovníctvo, keďže pôvodný účtovný systém založený na hotovostnej báze nespĺňa požiadavky EÚ a medzinárodných finančných inštitúcií. Stratégia prechodu na akruálne účtovníctvo bola prijatá v marci 2015. Zároveň vláda prijala Akčný plán na zriadenie jediného štátneho registra nehnuteľností, pretože dôkladné zaznamenanie štátnych aktív je jedným z nevyhnutných predpokladov pre riadne fungovanie akruálneho účtovníctva.

V rámci projektu sa poskytuje ministerstvu financií technická asistencia pri príprave legislatívnych a procesných predpokladov na prechod na akruálne účtovníctvo a zároveň sa zvyšujú kapacity ministerstva a ďalších ústredných štátnych orgánov pre uplatňovanie akruálneho účtovníctva a výkazníctva podľa Medzinárodných účtovných štandardov pre verejný sektor (IPSAS).

II. Transparentné a zodpovedné verejné financie na miestnej úrovni

Miestne samosprávy v Čiernej Hore sa nachádzajú v zložitej situácii, ktorá je charakterizovaná najmä výraznou zadlženosťou. To spôsobuje problémy pri fungovaní samospráv a poskytovaní služieb občanom. Dôvodov je veľa, okrem iných regulačné zmeny upravujúce systém financovania miestnych samospráv a vysoká úroveň verejných výdavkov na miestnej úrovni. Zmeny vládnych nariadení na miestnej úrovni prinášajú nové povinnosti aj možnosti.

Program Verejné financie pre rozvoj poskytuje technickú asistenciu, ktorá využíva slovenské skúsenosti z oblasti riadenia verejných financií s cieľom zlepšiť hospodárenie s finančnými prostriedkami na miestnej úrovni a využiť príležitosti na miestny rozvoj.

III. Rozpočtová podpora – regulácia hazardných hier

Ministerstvo financií Slovenskej republiky poskytlo v rokoch 2018 – 2021 sektorovú rozpočtovú podporu na pokrytie rozpočtového deficitu Čiernej Hory vo výške 1 milión eur. Vzájomne dohodnuté parametre zmluvy o rozpočtovej podpore sa zameriavajú na zlepšenie podmienok elektronickej fiškalizácie v oblasti hazardných hier a zdaňovania. Finančná podpora je priamo spojená s poskytovaním technickej asistencie s využitím slovenskej expertízy. Cieľom je podporiť Čiernu Horu pri správe hazardných hier a online dohľade, t. j. pri zavádzaní softvérových ​​riešení na sledovanie príjmov z hazardných hier.

Viac tu

Výsledky - verejné financie na národnej úrovni

 • Príprava podzákonných legislatívnych noriem (2 predpisy) k Zákonu o účtovníctve verejného sektora.
 • Spracovanie Pravidiel jednotnej klasifikácie účtovníctva pre subjekty verejného sektora („Pravidlá centrálnej účtovnej osnovy“).
 • Spracovanie Pravidiel metodiky účtovníctva, účtovných transakcií a postupov.
 • Politická, metodická, právna a kapacitná podpora prechodu na akruálne účtovníctvo.
 • Slovenskí experti poskytli zhodnotenie strednodobej stratégie prechodu na akruálne účtovníctvo a odporúčania na jej zlepšenie.
 • Návrh na vytvorenie pracovnej skupiny a tímu na implementáciu projektu bol vyvinutý s cieľom posilniť technickú a politickú podporu prechodu na akruálny systém.
 • Komunikačný plán prechodu na akruálne účtovníctvo bol navrhnutý s cieľom informovať o obsahu a dôležitosti používania akruálneho systému pre budúcich poskytovateľov a používateľov nových finančných výkazov a vyhlásení.
 • Analýza účtovných transakcií vo verejnom sektore stanovila očakávané postupy v systéme akruálneho účtovníctva a vo výkazníctve Európskeho systému účtov (ESA).
 • Účtovná schéma bola aktualizovaná v súlade s vývojom IT systémov, akruálnym účtovníctvom a potrebami výkazníctva. Ministerstvo financií Čiernej Hory môže použiť návrh na ďalší vývoj centrálnej účtovnej schémy. Jej cieľom je poskytovať úplné informácie o aktívach a pasívach a o akruálnych príjmoch a výdavkoch.
 • Zákon o účtovníctve verejného sektora bol vypracovaný za pomoci konzultácií slovenských expertov.
 • Hodnotenie systémov účtovníctva a výkazníctva verejného sektora, ktoré sa uskutočnilo v rokoch 2011 a 2018, poskytlo prehľad o pokroku a možných medzerách pri nastavovaní požadovaného systému. Od prvého hodnotenia v roku 2011 sa v Čiernej Hore dosiahol významný pokrok.
 • Budovanie kapacít zamestnancov verejného sektora pozostávalo z workshopov o koncepcii akruálneho účtovania a o aktuálnom vývoji v účtovníctve verejného sektora v EÚ, z praktických školení  na pracovisku k štandardom IPSAS, k ich implikácii do súčasného systému vrátane možného zavedenia do legislatívy Čiernej Hory.
 • Budovanie kapacít prostredníctvom partnerstva s organizáciou Center of Excellence in Finance (CEF) prebieha od roku 2015. Ministerstvo financií Čiernej Hory iniciovalo projekt PACT (Certifikované školenie účtovníkov vo verejnom sektore). Centrum poskytlo tento vzdelávací program v spolupráci s CIPFA (Chartered Institute of Public Finance and Accountancy), pričom financovaný bol z programu Verejné financie pre rozvoj. V rokoch 2015 – 2020  sa na certifikovanej časti projektu zúčastnilo vyše 100 účtovníkov a 75 z nich získalo certifikát CIPFA. Vízia do budúcna je, že Ministerstvo financií Čiernej Hory spolu s Čiernohorským úradom pre riadenie ľudských zdrojov prevezmú zodpovednosť za odbornú prípravu účtovníkov.
 • Rozvoj kapacít v iných oblastiach riadenia verejných financií. Pomoc pri riadení verejného dlhu bola poskytnutá sektoru Štátnej pokladnice na Ministerstve financií Čiernej Hory. Jej cieľom bolo zlepšiť inštitucionálny rámec pre riadenie verejného dlhu, interné procesy súvisiace s riadením verejného dlhu a prípravu systému riadenia rizík. Aktivita bola ukončená v roku 2011.
 • Vytvoril sa program na výmenu know-how s cieľom zvýšiť transparentnosť a dôveryhodnosť makroekonomických analýz a fiškálnych prognóz Ministerstva financií Čiernej Hory. Slovenskí experti z Inštitútu finančnej politiky vzbudili záujem o zriadenie podobného analytického útvaru aj v Čiernej Hore. Aktivita bola ukončená v roku 2015.

Výsledky - verejné financie na miestnej úrovni

 • Bolo pripravených a distribuovaných 6 Sprievodcov rozpočtom mesta na rok 2020 pre mestá Podgorica, Bar, Bijelo Polje, Mojkovac, Pjevlja a Tivat. Sprievodca slúži občanom na lepšie pochopenie a kontrolu rozpočtu mesta.
 • Vypracovanie metodiky a postupov hodnotenia fiškálneho rizika verejných podnikov a samospráv a metodiky na efektívnejší výber daní.
 • Vytvorenie transparentného modelu na alokáciu zdrojov z Vyrovnávacieho fondu pre nerozvinuté obce a softvéru na výpočet týchto zdrojov. V rámci projektu bol tiež vytvorený a zavedený mechanizmu na pomoc obciam s predfinancovaním projektov EÚ z Revolvingového fondu.
 • Zákon o financovaní miestnej samosprávy si vyžaduje harmonizáciu existujúcich predpisov týkajúcich sa financovania miestnej samosprávy. Študijné cesty na Slovensku poskytli zástupcom samospráv Čiernej Hory príležitosť na výmenu poznatkov a zdieľanie osvedčených postupov so slovenskými kolegami v tejto oblasti.
 • V právnom poriadku Čiernej Hory bolo v roku 2012 formálne zavedené Hodnotenie dopadov legislatívnych noriem (RIA), ktoré sa vyžaduje aj od miestnych samospráv. Projekt podporil vytvorenie manuálu RIA a rozvoj analytických zručností v samosprávach.
 • Na miestnej úrovni ešte stále pretrváva množstvo bariér v podnikaní, ktoré brzdia hospodársky rast a vytvárajú priestor pre neformálnu ekonomiku a korupciu. Prostredníctvom miestnych komunít a stretnutí majú zainteresované strany príležitosť rozpoznať a ohlásiť tieto prekážky. Projekt do procesu zapojil funkciu moderátorov, ktorí viedli dialóg s podnikateľskou komunitou, riadili diskusiu a pomáhali pri tvorbe návrhov na reformu právnych predpisov.