Čierna Hora

Čierna Hora vyhlásila nezávislosť od Štátneho spoločenstva Srbska a Čiernej Hory v roku 2006. O dva roky neskôr požiadala o členstvo v EÚ. Jasne proreformná a proeurópska politika odlišuje Čiernu Horu od iných krajín západného Balkánu, ktoré sa ešte len usilujú o jasné vymedzenie svojho zahraničnopolitického smerovania. Avšak aj napriek tomu, že Čierna Hora je považovaná za vzor pre celý región, v krajina sa stále borí s viacerými výzvami a prekážkami vo svojom ekonomickom a sociálnom rozvoji. Týkajú sa hlavne schopnosti vlády uskutočňovať reformy v oblasti verejnej správy, posilňovať transparentnosť a zlepšovať súdny systém, ktorý negatívne ovplyvňuje celkové podnikateľské prostredie.

Krajina čelí ekonomickým výzvam akými sú: nie práve ideálna štruktúra trhu práce, vysoká nezamestnanosť, relatívne veľký segment neformálnej ekonomiky a deficit zahraničného obchodu. Zlepšila sa makroekonomická a fiškálna stabilita, ale treba vynaložiť ďalšie úsilie na riešenie pretrvávajúcich výziev spojených s výškou verejného dlhu.

Program Verejné financie pre rozvoj v Čiernej Hore

Slovensko nadobudlo v Čiernej Hore dobrú reputáciu, a to najmä podporou krajiny v procese získania štátnej suverenity. V kontexte snáh v oblasti rozvojovej spolupráce Slovenska, bol v národnej stratégii oficiálnej rozvojovej pomoci pridelený Čiernej Hore, v roku 2009, štatút prioritnej krajiny. Ministerstvo financií SR začalo pôsobiť v Čiernej Hore vo februári 2010 v rámci programu Verejné financie pre rozvoj. Aktivity sa odvtedy sústreďujú na posilnenie efektívneho riadenia verejných financií, najmä prostredníctvom budovania kapacít vo verejnom účtovníctve a výkazníctve, ale aj v iných oblastiach, akými sú makroekonomické a fiškálne prognózy a riadenie verejného dlhu.

Reforma verejného účtovníctva a výkazníctva a rozvoj kapacít verejného sektora v riadení verejných financií

V rámci programu Verejné financie pre rozvoj Ministerstvo financií Čiernej Hory dostáva pomoc pri zlepšovaní systémov účtovníctva a výkazníctva vo verejnom sektore. Aktivity v Čiernej Hore sa riadili a riadia na seba nadväzujúcimi Stratégiami reformy verejnej správy.

Krajina si stanovila plán prechodu na akruálne účtovníctvo, keďže existujúci účtovný systém (založený na hotovostnej báze) nespĺňa požiadavky externých používateľov, predovšetkým EÚ a medzinárodných finančných inštitúcií. Stratégia prechodu na akruálne účtovníctvo bola prijatá v marci 2015. Okrem toho vláda prijala Akčný plán na zriadenie jediného štátneho registra nehnuteľností, pretože dôkladné zaznamenanie štátnych aktív je jedným z nevyhnutných krokov pre riadne fungovanie akruálneho účtovníctva.

Projekt pomohol vytvoriť podmienky na prechod na akruálne účtovníctvo a zvýšil kapacity ministerstva a ďalších ústredných štátnych orgánov pre uplatňovanie akruálneho účtovníctva a výkazníctva podľa Medzinárodných účtovných štandardov pre verejný sektor (IPSAS).

V rámci projektu sa doteraz realizovali s pomocou programu Verejné financie pre rozvoj nasledovné:

  • Politická, metodická, právna a kapacitná podpora prechodu na akruálne účtovníctvo

Slovenskí experti poskytli zhodnotenie strednodobej stratégie prechodu na akruálne účtovníctvo a odporúčania na jej zlepšenie.

Návrh na vytvorenie pracovnej skupiny a tímu na implementáciu projektu bol vyvinutý s cieľom posilniť technickú a politickú podporu prechodu na akruálny systém.

Komunikačný plán prechodu na akruálne účtovníctvo bol  navrhnutý s cieľom informovať o obsahu a dôležitosti používania akruálneho systému pre budúcich poskytovateľov a používateľov nových finančných  výkazov a vyhlásení.

Analýza účtovných transakcií vo verejnom sektore stanovila očakávané postupy v systéme akruálneho účtovníctva a vo výkazníctve Európskeho systému účtov (ESA).

Účtovná schéma bola aktualizovaná v súlade s vývojom IT systémov, akruálnym účtovníctvom a potrebami výkazníctva. Ministerstvo financií Čiernej Hory môže použiť návrh na ďalší vývoj centrálnej účtovnej schémy. Jej cieľom je poskytovať úplné informácie o aktívach a pasívach a o akruálnych príjmoch a výdavkoch.

Zákon o účtovníctve verejného sektora bol vypracovaný za pomoci konzultácií slovenských expertov.

Hodnotenie systémov účtovníctva a výkazníctva verejného sektora, ktoré sa uskutočnilo v rokoch 2011 a 2018, poskytlo prehľad o pokroku a možných medzerách pri nastavovaní požadovaného systému. Od prvého hodnotenia v roku 2011 sa v Čiernej Hore dosiahol významný pokrok.

Budovanie kapacít zamestnancov verejného sektora pozostávalo z workshopov o koncepcii akruálneho účtovania a o aktuálnom vývoji v účtovníctve verejného sektora v EÚ, z praktických školení  na pracovisku k štandardom IPSAS, k ich implikácii do súčasného systému vrátane možného zavedenia do legislatívy Čiernej Hory.

Budovanie kapacít prostredníctvom partnerstva s organizáciou The Centre of Excellence in Finance (CEF) prebieha od roku 2015. Ministerstvo financií Čiernej Hory iniciovalo projekt PACT (Certifikované školenie účtovníkov vo verejnom sektore). Centrum poskytlo tento vzdelávací program v spolupráci s CIPFA (Chartered Institute of Public Finance and Accountancy), pričom financovaný bol z programu Verejné financie pre rozvoj. Doteraz sa na certifikovanej časti projektu zúčastnilo viac ako 80 účtovníkov. Vízia do budúcna je, že Ministerstvo financií Čiernej Hory spolu s Čiernohorským úradom pre riadenie ľudských zdrojov prevezmú zodpovednosť za odbornú prípravu účtovníkov.

Rozvoj kapacít v iných oblastiach riadenia verejných financií. Pomoc pri riadení verejného dlhu bola poskytnutá sektoru Štátnej pokladnice na Ministerstve financií Čiernej Hory. Jej cieľom bolo zlepšiť inštitucionálny rámec pre riadenie verejného dlhu, interné procesy súvisiace s riadením verejného dlhu a prípravu systému riadenia rizík. Aktivita bola ukončená v roku 2011.

Bol vytvorený program na výmenu know-how s cieľom zvýšiť transparentnosť a dôveryhodnosť makroekonomických analýz a fiškálnych prognóz Ministerstva financií Čiernej Hory. Slovenskí experti z Inštitútu finančnej politiky vzbudili záujem o zriadenie podobného analytického útvaru aj v Čiernej Hore. Aktivita bola ukončená v roku 2015.

Pomoc viazaná na rozpočtovú podporu
Ministerstva financií SR

Ministerstvo financií Slovenskej republiky poskytlo v roku 2018, s presahom do roku 2019  sektorovú rozpočtovú podporu na pokrytie rozpočtového deficitu Čiernej Hory vo výške 1 milión EUR. Vzájomne dohodnuté parametre zmluvy o rozpočtovej podpore sa zameriavajú na zlepšenie podmienok elektronickej fiškalizácie v oblasti hazardných hier a zdaňovania. Finančná podpora je priamo spojená s poskytovaním technickej pomoci s využitím slovenskej expertízy. Technická asistencia je poskytovaná prostredníctvom programu Verejné financie pre rozvoj. Cieľom je podporiť Čiernu Horu pri správe hazardných hier a online dohľade, t. j. pri zavádzaní softvérových ​​riešení na sledovanie príjmov z hazardných hier. V rámci technickej pomoci sa realizujú tieto činnosti:

  • podpora vypracovania technickej špecifikácie pre riešenia monitorovania príjmov
  • posilňovanie kapacít v oblasti správy hazardných hier

Transparentné a zodpovedné verejné financie
na miestnej úrovni

Miestne samosprávy v Čiernej Hore sa nachádzajú v zložitej situácii, ktorá je charakterizovaná výraznou zadĺženosťou, ktorá spôsobuje problémy pri fungovaní samospráv a poskytovaní služieb občanom. Dôvodov je veľa, okrem iných regulačné zmeny upravujúce systém financovania miestnych samospráv a vysoká úroveň verejných výdavkov na miestnej úrovni. Zmeny vládnych nariadení na miestnej úrovni prinášajú nové povinnosti a možnosti.

Program Verejné financie pre rozvoj poskytuje technickú pomoc, ktorá využíva slovenské skúsenosti z oblasti riadenia verejných financií s cieľom zlepšiť hospodárenie s finančnými prostriedkami na miestnej úrovni a využiť príležitosti na miestny rozvoj.

V rámci tohto projektu sa realizujú nasledujúce aktivity

2018 - 2019

  • Projekt podporuje vypracovanie metodiky a postupov hodnotenia fiškálneho rizika v rámci verejných podnikov a miestnych samospráv a lepší výber daní.
  • Podporuje vytvorenie transparentného modelu na alokáciu zdrojov z Vyrovnávacieho fondu pre nerozvinuté obce a príslušný softvér na výpočet týchto zdrojov. Projekt pomáha pri tvorbe mechanizmu na pomoc obciam v predfinancovaní projektov EÚ – z Revolvingového fondu.
  • Zákon o financovaní miestnej samosprávy si vyžaduje harmonizáciu existujúcich predpisov týkajúcich sa financovania miestnej samosprávy. Študijné cesty na Slovensku poskytujú zástupcom miestnych samospráv Čiernej Hory príležitosť na výmenu poznatkov a zdieľanie osvedčených postupov so slovenskými kolegami v tejto oblasti.
  • V právnom rámci Čiernej Hory bolo v roku 2012 formálne zavedené Hodnotenie dopadov legislatívnych noriem (RIA), ktoré sa vyžaduje aj od miestnych samospráv. Preto projekt podporuje vytvorenie manuálu RIA a rozvoj analytických zručností v samosprávach.
  • Na miestnej úrovni ešte stále pretrváva množstvo bariér v podnikaní, ktoré brzdia hospodársky rast a vytvárajú priestor pre neformálnu ekonomiku a korupciu. Prostredníctvom miestnych komunít a stretnutí majú zainteresované strany príležitosť rozpoznať a ohlásiť tieto prekážky. Projekt do procesu zapája moderátorov, aby viedli dialóg s podnikateľskou komunitou, riadili diskusiu a pomáhali pri tvorbe návrhov na reformu právnych predpisov, a tiež aby do tejto oblasti prinášali osvedčené medzinárodné postupy.