Articles: Moldova projects

Articles about the projects of PFD Programme in Moldova:

Pozitívna spätná väzba od účastníkov On-the-job tréningov v Moldavsku (Press release) (2016):

Viac ako sto zamestnancov orgánov miestnych samospráv v Moldavsku bolo vyškolených počas „on-the-job“ tréningov pre lokálne samosprávy v júni a júli 2016. Bude zaujímavé prečítať si, ako samotní účastníci hodnotia ciele vzdelávacieho procesu, jeho trvanie avedenie medzinárodným expertom. Read More (in Slovak)

UNDP Alternative Financing Lab – the next big thing is a lot of small (and smart things)! (2016):

Ten months ago we had an eclectic group of people introduce a slew of new financial mechanisms- blockchain based cash transfers and impact bonds for reducing recidivism to forecast based finance for disasters and peer to peer lending for SMEs- emerging into what the ODI calls a new ‘age of choice’ for the development finance. Read more (in English)

Ministerstvo financií vo fiškálnom riadení: jasný mandát, právomoci a kapacity (2016):

V moldavskom Kišiňove sa pred pár týždňami uskutočnil workshop na tému Fiškálne riadenie a úloha fiškálnych rád pre moldavských ekonómov. Na workshope boli prezentované skúsenosti (relevantné pre Moldavsko) z fiškálnej správy a fungovania fiškálnych rád vo vybraných európskych krajinách – vrátane Slovenska a Srbska. Read More (in Slovak)

Workshop on “Fiscal Governance and the role of Fiscal Councils – the experience of other countries and relevance for Moldova” (2016):

The Ministry of Finance organised a 3-day workshop on ‘Fiscal Governance and the Role of Fiscal Councils’ that took place between 25 and 27 of May. The workshop was organised with the assistance of the EU Technical Assistance Project ‘to Improve Public Finance Policy and Public Financial Management’. The purpose of the workshop was to present the experience on Fiscal Governance as well as to understand the mandate and operation of the Fiscal Councils of Serbia, a candidate country to the EU, and Lithuania, Sweden and Slovakia, EU Member States. Read more (in English)

Consolidarea disciplinei bugetar-fiscale prin preluarea practicilor europene privind guvernanţa fiscală, instituirea şi funcţionarea consiliilor fiscale (2016):

În perioada 25-27 mai 2016, în cadrul Ministerului Finanţelor s-a desfăşurat un atelier cu tematica ,,Guvernanţa fiscală şi rolul consiliilor fiscale – experienţa altor ţări şi relevanţa pentru Moldova”, organizat de către Ministerul Finanţelor cu suportul asistenţei oferite de Uniunea Europeană pentru îmbunătăţirea politicii şi managementului în domeniul finanţelor publice, moderat de către Secretarul de Stat al Ministerului Finanţelor, Veronica Ursu. Read more (in Moldovan)

Program ‘Verejné financie pre rozvoj’ ponúka samosprávnym združeniam inšpiráciu aj podporu v oblasti verejného financovania (PR) (2016):

Zástupcovia združení miestnych samospráv z krajín Vyšehradskej skupiny a Východného partnerstva EÚ sa stretli na aprílovej konferencii v Bratislave, aby spoločne našli riešenia na výzvy pre miestne samosprávy a aby sa úspešnými príkladmi z praxe vzájomne inšpirovali. Napríklad v oblasti verejného financovania. Read More (in Slovak)

SLOVENSKO: Nové výzvy a inšpirácie pre samosprávne združenia na konferencii ZMOS (2016):

V prvej polovici apríla sa v Bratislave stretli zástupcovia združení miestnych samospráv z krajín Vyšehradskej skupiny a Východného partnerstva EÚ na konferencii s veľavravným názvom: „Nové výzvy pre miestne samosprávy – úloha strešných organizácií v rozvojovej spolupráci“, aby informovali o svojich aktivitách a navzájom sa od seba učili, inšpirovali. Napríklad v oblasti verejného financovania. Read More (in Slovak)

Advocating for reform initiatives in local public finance in Moldova (2016):

In 2015, new partnership between Slovak organizations: ZMOS (Association of Towns and Communities of Slovakia) and AKE SR (Association of Municipal Finance Officers of The Slovak Republic) and Moldovan CALM (The Congress of Local Public Authorities of Moldova) was set up with financial support of SR-UNDP partnership. According to the progress report: all project activities (set up for year 2015) were accomplished. Read more (in English)

Položen základ pro rozvojovou spolupráci národních asociací zemí V4 a jejich partnerů z Ukrajiny, Gruzie a Moldávie (2016):

Ve dnech 12. a 13. dubna 2016 zástupci národních asociací ze sedmi zemí diskutovali v Bratislavě o zahraniční rozvojové spolupráci mezi municipalitami a jejich asociacemi ze zemí Vyšehradské skupiny (V4) a Východního partnerství (EaP). Diskuse probíhala v rámci závěrečné konference k projektu „Nové výzvy pro místní samosprávy – úloha národních asociací v rozvojové spolupráci“, jejímž cílem bylo položení základů pro dlouhodobou spolupráci zúčastněných národních asociací ze Slovenska, České republiky, Polska, Maďarska, Ukrajiny, Moldávie a Gruzie. Read More (in Czech)

Záverečná konferencia k výstupom projektu “Nové výzvy pre miestne samosprávy – úloha strešných organizácií v rozvojovej spolupráci” (2016):

12. a 13. apríla 2016 budú v bratislavskom hoteli SET diskutovať zástupcovia združení miestnych samospráv zo siedmych krajín o spolupráci medzi samosprávami z krajín Vyšehradskej skupiny a Východného partnerstva EÚ v rámci projektu Nové výzvy pre miestne samosprávy – úloha strešných organizácií v rozvojovej spolupráci. Read More (in Slovak)

Central and Eastern Europe PLATFORMA partners meet in Bratislava (2016):

PLATFORMA member associations from the Visegrád Group and from the Eastern Neighbourhood are taking part to the final conference of the project “new challenges for local governments – role of umbrella organizations in the development cooperation” (12-13 April). Read more (in English)

The CEF is an Important Knowledge Hub in the SEE and it Could Further Extend its Role in the Region (2016):

We collect value-creation stories to better understand the impact of our activities on the work of individual participants, as well as their organizations. According to the Wenger-Trayner conceptual framework, a change in behavior traverses different cycles, providing an account of how learning initiatives have created value for participants, their organizations, and stakeholders. We talked to Ms. Viorica Neclea, from Moldovan ministry of Finance, who has attended some of our learning events. Read more in English

Partnerstvo UNDP a SlovakAid dôležitou súčasťou príbehu rozvojovej spolupráce (2016):

Od vytvorenia partnerstva medzi SR a United Nations Development Programme (UNDP, Rozvojový program OSN) prešlo 13 rokov, počas ktorých sa v rámci SlovakAid implementovalo v partnerských krajinách takmer 500 projektov. Slovensko si vybudovalo funkčný inštitucionálny, legislatívny i strategický rámec a v roku 2013 sa stalo členom klubu najvyspelejších donorov (Výbor pre rozvojovú pomoc OECD). Stabilné partnerstvo medzi UNDP a SlovakAid je dôležitou súčasťou tohto príbehu ‘slovenskej rozvojovej spolupráce’. Read more in Slovak

Delivering Development Aid by SlovakAid way / Public Finance Reform in Moldova, video (2015):

According to our beneficiary institutions in ‪‎Moldova‬ (e.g. ‪CALM‬): ‪Slovakia‬ is a very good partner for Moldova because of its pioneer position within the donor community – supporting ‪‎local Authorities‬. Watch the video with the testimonies from ‘Public Finance for Development’ Programme partners – Moldovan representatives. Read/Watch more in English

Slovak-UNDP partnership – part of the story of Slovak development cooperation, Press release (2015):

Slovakia has built up a functioning institutional, legislative and strategic framework for SlovakAid development assistance and in 2013 became a member of the club of the most advanced donors (Development Assistance Committee of OECD). Stable partnership between UNDP and SlovakAid is very important part of the story of Slovak development cooperation. Read more in English

Moldovan CALM – ready to learn from the experience of Slovakia, Press release (2015):

In October the members of CLPA (The Congress of Local Public Authorities) had the opportunity to learn from the experience of Slovakia in the field of local finance. How did the mayors of Slovakia succeed in obtaining clear instruments of tax base strengthening and how did they represent their ideas so as to benefit from clear financial instruments free from misunderstandings and in the interest of the communities and to what extent the used tactics can be applied in the Republic of Moldova? These are cardinal questions to which there were identified answers in the framework of a genuine exchange of experience between the representatives of LPA Association from Slovakia (ZMOS) and CLPA members. Read more in English

Moldova experts as contributors to the excellent workshop in Slovenia, Press release (2015):

Center of Excellence in Finance is a leading regional capacity development institute located in Ljubljana (Slovenia) supporting capacity development in public financial management and central banking topics for individuals and institutions. Robert Bauchmüller, Program Manager of CEF welcomed three Moldovan experts as participants to the workshop on Budget Submissions of Line Ministries in Ljubljana. This learning initiative focused on the budget process in line ministries. Read more in English

Experienta Slovaciei, Lectie Deschisa pentru consolidarea capacitatilor CALM in domeniul finantelor locale (2015):

Timp de două zile,19 și 20 octombrie, membrii CALM (Congresul Autorităților Publice Locale) au avut ocazia să învețe din experiența Slovaciei în domeniul finanțelor locale. Cum au putut primarii slovaci să obțină instrumente clare de consolidare a bazei fiscale și cum și-au reprezentat ideile, astfel încât să beneficieze de instrumente financiare clare, lipsite de echivocuri și în interesul comunităților și în ce măsură tacticile utilizate pot fi aplicate în Republica Moldova? Sunt întrebări cardinale, la care au fost identificate răspunsuri în cadrul unui schimb veritabil de experiență între reprezentanții Asociației APL din Slovacia (ZMOS) și membrii CALM. Read more in Moldovan/Romanian

Budget Submissions of Line Ministries, Storify report (2015):

This learning initiative focuses on the budget process in line ministries. It aims at supporting finance officials of line ministries to carry out their tasks and at stimulating reflection on the merits of current procedures and how they could be improved. Read more in English

Budget Submissions of Line Ministries (2015):

The objective of the workshop (Budget Submissions of Line Ministries) is to promote participants’ learning about ways to improve the quality of budget submissions. After attending this workshop, participants will be able to: Explain budget submission processes at line ministries; Understand sectoral policy making and its fiscal implications; Describe the coordination challenges linked to budget submissions; Identify strong and weak features of the budget process of line ministries. Read more in English

ZMOS pomôže rozvoju samosprávy v Moldavsku, podpísali zmluvu (2015):

Päťročnú zmluvu o bilaterálnej spolupráci medzi Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS) a Kongresom miestnych samospráv Moldavska (CALM) podpísali dnes v Bratislave. Bolo to na záver štvordňového pobytu zahraničnej delegácie. Read more in Slovak

Za dobrými príkladmi rozvojovej spolupráce: hoci aj do Moldavska (2015):

V septembri malo pätnásť študentov a študentiek Katedry rozvojových štúdií (KRŠ) Palackého univerzity v Olomouci možnosť navštíviť Moldavsko. Táto republika nebola pedagogičkami vybraná náhodne. Ide o jednu z programových krajín oficiálnej rozvojovej pomoci ČR aj SR. Hneď niekoľko mimovládnych organizácií aj súkromných firiem tam s pomocou lokálnych partnerov realizuje projekty, zamerané na rôzne sektorové priority. Read more in Slovak

Spropagovať Európsky rok rozvoja – aj vďaka exkurzii do Moldavska (2015):

Jeden z cieľov kampane Európskeho roku rozvoja je zvýšiť povedomie o potrebe a efektívnej implementácii projektov rozvojovej spolupráce v rozvojových krajinách. Nielen študenti a študentky Katedry rozvojových štúdií (KRŠ) Palackého univerzity v Olomouci, ale i širšia verejnosť by sa mala v tomto období naučiť viac kriticky myslieť o medzinárodnom rozvoji a hodnotení impaktu jednotlivých projektov na lokálne komunity – hoci aj v Európe. Read more in Slovak

Slovenská a moldavská samospráva začínajú spolupracovať (2015):

ZMOS a CALM 27. februára 2014 podpísali Zmluvu o bilaterálnej spolupráci. Moldavsko sa chystá v roku 2014 podpísať asociačnú dohodu s Európskou úniou,  ktorej cieľom je pokračovať v demokratizačných ambíciách krajiny. Jedným z problémov, s ktorým sa Moldavsko borí, je aj neefektívna verejná správa. Read more in Slovak

Zástupcovia samospráv siedmich krajín prerokujú spoluprácu (2015):

Zástupcovia združení miestnych samospráv zo siedmich krajín prerokujú možnosti spolupráce, stane sa tak na konferencii, ktorá bude v pondelok 27. apríla v Bratislave. Pôjde o krajiny Visegrádskej štvorky a krajiny Východného partnerstva, a teda Slovensko, Česko, Poľsko, Maďarsko, Ukrajina, Moldavsko a Gruzínsko. „Cieľom stretnutia je položiť základný kameň dlhodobej rozvojovej spolupráce zástupcov samosprávnych združení,“ vysvetlila. Záštitu nad podujatím prevzal minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák. Read more in Slovak

Zdieľanie transformačných a integračných skúseností nie je v Moldavsku fráza (2014):

Slovensko vníma Moldavskú republiku napriek nemalým ekonomickým problémom ako krajinu s potenciálom rastu a integračnými ambíciami. Nie náhodou je od roku 2009 Moldavsko prioritnou krajinou (sprvu projektovou, neskôr programovou) v rámci Oficiálnej rozvojovej pomoci (ODA) SR a počet projektov, podporených z financií Slovak Aid rastie. Rozvojový diplomat, Peter Tomášek, uvádza konkrétne príklady pomoci a slovensko-moldavskej spolupráce. Read more in Slovak

Demokracia v Moldavsku je stále krehká (2014):

Moldavsko koncom minulého roka schválilo podpis asociačnej dohody s Európskou úniou, ktorú by malo podpísať tento rok. Napriek tomu krajinu čaká množstvo výziev. Stále sa je totiž považuje za chudobnú postsovietsku krajinu na Balkáne, ktorá má slabšie rozvinutú infraštruktúru, pomerne vysokú úroveň kriminality a migrácie a krehkú demokraciu. Moldavská vláda sa od roku 2009 usiluje zrealizovať ambiciózny plán demokratizácie a transformácie na európsku spoločnosť. A v tomto sa rozhodlo pomôcť aj Slovensko, ktoré zaradilo Moldavsko medzi svoje teritoriálne priority v rámci programu oficiálnej rozvojovej spolupráce. Prostredníctvom svojich skúseností z integrácie do európskych štruktúr môžeme Moldavsku veľa poskytnúť. Read more in Slovak

Moldova: How does programme based budgeting benefit citizens? (2012):

The Slovak Ministry of Finance recently hosted staff working in Moldovan ministries and public institutions to share their experience with programme based budgeting. The representatives from Moldova are supporting their central government with program based budgeting, which, according to Natalia Caraus, from the Ministry of Finance, includes comparing budget proposals with national plans and programmes, monitoring their progress, and conducting budget consultations with line ministries. Read more in English

SR poskytne Moldavsku skúsenosti v oblasti verejných financií (2010):

Podpredseda vlády SR a minister financií SR Ivan Mikloš sa dnes (29. 10. 2010) v Kišiňove stretol s ministrom financií Moldavskej republiky Veaceslavom Negrutom. Cieľom stretnutia bolo prerokovanie spolupráce v rámci programu Verejné financie pre rozvoj a podpis Memoranda o spolupráci. Zámerom programu, ktorý realizuje Ministerstvo financií SR spoločne s Regionálnym centrom Rozvojového programu OSN (UNDP) v Bratislave, je poskytnúť vybraným rozvojovým krajinám skúsenosti Slovenska s reformami v oblasti verejných financií. Read more in Slovak