Srbsko

Srbsko, ako jedna z bývalých juhoslovanských krajín, čelí viacerým výzvam, ktoré sú ovplyvnené pádom socialistického režimu, občianskou vojnou a prudkým hospodárskym poklesom v 90-tych rokoch. Srbská vláda sa v súčasnosti sústreďuje na modernizáciu verejnej správy, zabezpečenie makroekonomickej stability a sociálno-ekonomické reformy s cieľom je vstúpiť do Európskej únie. Medzi hlavné výzvy patrí dosiahnutie prísnejšieho riadenia vládnych úspor, obnova hospodárstva, rastová agenda na centrálnej aj miestnej úrovni, reštrukturalizácia inštitúcií a posilnenie kapacít potrebných pre európsku integráciu.

Srbsko oficiálne požiadalo o členstvo v EÚ v roku 2009 a v roku 2014 začali prístupové rokovania. Vyhliadky na integráciu do EÚ sú do určitej miery sťažené nevyhnutnosťou normalizácie vzťahov v Kosove a nedostatkami v súvislosti s plnením ekonomických kritérií. Patria k nim najmä pomerne vysoká miera nedeklarovanej práce, nezamestnanosť, nedostatočne rozvinutý súkromný sektor a nepredvídateľné podnikateľské prostredie s obtiažnym a nákladným prístupom k financovaniu.

Program Verejné financie pre rozvoj v Srbsku

Najbližšími politickými a ekonomickými partnermi Srbska sú krajiny EÚ a kandidátske krajiny do EÚ a susediace krajiny. V rámci Západného Balkánu Srbsko sa aktívne zapája do regionálnej spolupráce, kde sa snaží si budovať svoju dlhodobú a stabilnú pozíciu. Krajina je však aj historicky tradičným partnerom Slovenska. Obe krajiny  zdieľajúca obdobný politický a ekonomický vývoj. Preto Srbsko patrí medzi krajiny slovenskej oficiálnej rozvojovej spolupráce.

Jednou zo strategických priorít UNDP v Srbsku je podpora správy vecí verejných a budovanie silných inštitúcií. Do tohto rámca spadá aj spolupráca Ministerstva financií SR a UNDP zameraná predovšetkým na spoluprácu v oblasti riadenia verejných financií, či už na vládnej alebo miestnej úrovni. Spolupráca je realizovaná cez regionálny program Verejní financie pre rozvoj je teda založená na dvoch hlavných pilieroch:

  • Podpora riadenia a hospodárskeho plánovania na miestnej úrovni
  • Podpora Ministerstva financií a Daňovej správy Srbska

Podpora riadenia a hospodárskeho plánovania
na miestnej úrovni

Regionálne rozdiely v Srbsku patria medzi najväčšie v Európe. Zatiaľ čo Belehrad v súčasnosti vykazuje hrubý domáci produkt (HDP) na obyvateľa na úrovni takmer 180 % národného priemeru a generuje najväčší podiel HDP krajiny, zvyšok Srbska je približne na úrovni 70 % národného priemeru a prispieva do HDP menej ako 15 %.

Nedostatočne efektívne riadiace postupy znižujú kapacitu a schopnosť miestnych samospráv zavádzať reformy a realizovať aktivity súvisiace s plánovaním a ekonomickým rozvojom miest a obcí. Napriek tomu, že väčšina z nich má zavedené stratégie trvalo udržateľného rozvoja, tie nezohľadňujú meniaci sa vývoj a aktuálne potreby samospráv.

Chýba reflexia zmien priorít a prostredia alebo reagovanie na potrebu dodatočných opatrení a zmierňovanie rizík. Napriek legislatívnym požiadavkám, ktoré berú do úvahy trojročné investičné potreby, rozpočty sú väčšinou pripravované na ročnej báze, čo často znemožňuje realizáciu investičných plánov.

Berúc do úvahy zložitosť spomínaných výziev a potrieb samospráv, projektový manažment zvolil viacvrstvový prístup. Jeho hlavným cieľom je zlepšiť riadenie verejných financií na miestnej úrovni vrátane stanovenia podmienok pre jeho efektívnejšie uplatňovanie. Cieľom je podporovať vybrané samosprávy v:

  • zlepšovaní fungovania samospráv – podpora pri hodnotení a identifikácii otázok riadenia,  týkajúcich sa predovšetkým vnútornej organizácie, vnútornej kontroly a prideľovania zdrojov,
  • navrhovaní a aktualizácii politík, predpisov a dokumentov súvisiacich s jednotlivými politikami a plánovaním,
  • budovaní kapacít miestnych samospráv pre plánovanie a realizáciu projektov s cieľom zvýšiť absorpčné kapacity pre externé financovanie.

Tieto samosprávy by sa mali stať vzorom pre ďalšie. Projekt by mal vytvoriť metodiku implementácie zmien pre ostatné mestá a obce. Zlepšenie riadiacich a plánovacích kapacít miestnych samospráv je v súlade s Národnou stratégiou trvalo udržateľného rozvoja, Stratégiou reformy verejnej správy a Programom reformy riadenia verejných financií. Projekt je tiež zohľadňuje  kľúčové národné právne predpisy upravujúce fungovanie a financovanie miestnych samospráv a inštitúcií a rozvoj podnikania.

Podpora Ministerstva financií
a Daňovej správy Srbska

Druhý komponent projektu sa zameriava na technickú asistenciu Ministerstvu financií a Daňovej správy Srbska vo viacerých oblastiach, ktoré v súčasnosti prechádzajú reformou alebo nastavovaním systémov na realizáciu. Oblasti spolupráce boli identifikované a bližšie špecifikované v roku 2018 počas bilaterálnych jednaní medzi srbskou Daňovou správou a Ministerstvom financií a slovenským Ministerstvom financií a Finančným riaditeľstvom.

V roku 2019 sa spolupráca zameriava na podporu reformy daňovej správy, špecificky v oblasti rozvoja a zlepšovania identifikácie daňových poplatníkov pre účely kontroly a riadenia kontroly cez manažment rizika. Cieľom je zavedenie efektívneho systému riadenia rizík, ako súčasti plánovania a rozhodovacích procesov, pri kontrole daňových únikov.

Ďalšie možné oblasti spolupráce

  • Podpora pracovnej skupiny vytvorenej na riadenie verejných investícií prostredníctvom zdieľania slovenských skúsenosti v tejto oblasti, napr. zavedenia princípu hodnota za peniaze v rámci slovenskej štátnej správy.
  • Podpora Centrálnej harmonizačnej jednotky Srbska pri zlepšovaní procesov vzdelávania a prípravy národnej legislatívy v oblasti certifikácie vnútorných audítorov pre verejná správu.