Key messages from Workshop on Fiscal Governance in Moldova

Ministerstvo financií Moldavskej republiky (MF MR) usporiadalo 3-dňový workshop na tému „Fiškálne riadenie a úloha fiškálnych rád“, ktorý sa konal koncom mája v Moldavsku. Cieľom seminára bolo prezentovať skúsenosti z fiškálnej správy, ako aj pochopiť mandát a fungovanie fiškálnych rád vybraných európskych krajín. Slovensko bolo jednou z nich.

Tento workšop (z 25.-27. mája 2016) bol jednou z plánovaných aktivít zo strany MF MR v záujme napomôcť krajine poučiť sa zo skúseností krajín, ktoré sú vo svojich fiškálnych riadeniach vyspelejšie. Skúsenosti z fiškálnej správy v Srbsku, Litve, vo Švédsku a na Slovensku boli prezentované na stretnutí. Zúčastnili sa ho pracovníci kľúčových útvarov moldavského Ministerstva financií, ako aj zástupcovia mimovládnych organizácií, pôsobiacich v oblasti správy verejných financií.

Riaditeľ Odboru rozpočtu verejnej správy Ministerstva financií SR (MF SR): Alexander Cirák bol medzi rečníkmi na workšope – s podporou programu Verejné financie pre rozvoj (financovaný MF SR a implementovaný UNDP). Zástupkyňa MF MR: Viorica Neclea uviedla, že „výstup pána Ciraka bol veľký prínosom, ktorý bol vysoko cenený účastníkmi workshopu. Teraz by malo Moldavsko vypracovať vlastnú analýzu. Reformný proces musí byť navrhnutý starostlivo, s ohľadom na miestne podmienky a kapacitu, a musí byť vykonávaný postupne.“ Toto bol tiež jeden z hlavných posolstiev workšopu.

Ďalším dôležitým spoločným rysom stretnutia bolo poukázanie na význam ministerstva financií vo fiškálnom riadení. Všetci rečníci zdôraznili „potrebu ministerstva financií mať jasný mandát, právomoci a zodpovedajúce kapacity – navrhovať, implementovať a monitorovať fiškálnu politiku, rovnako ako efektívna riadiť strednodobé a ročné rozpočtové postupy.”

Moldavsko má od tohto roka nový fiškálny rámec, ustanovený v Zákone č. 181 o verejných financiách a fiškálnej zodpovednosti. S ohľadom na možnú budúcu úlohu fiškálnej rady v Moldavsku, rečníci workšopu odporučili vykonať starostlivú analýzu so zohľadnením inštitucionálneho usporiadania Moldavska, ako aj kapacitných aj finančných obmedzení krajiny.