Monitoring the activities of the project ‘Capacity building for program budgeting in Moldova’

Monitorovanie aktivít projektu „Budovanie kapacít pre programové rozpočtovanie v Moldavsku“ prebehlo na moldavskom Ministerstve financií koncom júna (19.-22. jún). Bolo vedené programovou manažérkou programu Verejné financie pre rozvoj: Alenou Šrankovou z UNDP v sprievode Marianny Macáškovej z Ministerstva financií SR a dvoch ďalších odborníkov (Danky Kovaľovej a Martina Valentoviča).

Projekt „Budovanie kapacít pre programové rozpočtovanie v Moldavsku“ je financované Ministerstvom financií SR (MF SR) a realizované Regionálnym centrom UNDP pre Európu a Spoločenstvo nezávislých štátov od roku 2011. Na začiatku monitorovacej misie jej predstavitelia mali stretnutie so zástupkyňou ministra financií, Mariou Caraus, počas ktorého boli prezentované informácie o fázach realizácie projektu v období 2014-2016. Prebehla tiež diskusia o možných oblastiach spolupráce v rámci programu Verejné financie pre rozvoj (VFR) na roky 2017-2019. Pani Maria Caraus vysoko ocenila podporu zo strany slovenských partnerov, vďaka ktorej bolo možné realizovať programové rozpočtovanie na národnej úrovni, rovnako ako miestnej úrovni. Pani Caraus tiež zmienila význam tohto projektu, ako aj potrebu kontinuity.

V rámci misie sa uskutočnili aj dva workshopy – za účasti zástupcov moldavského ministerstva financií, ako aj štátnej správy a samosprávy, na ktorých experti predstavili závery a odporúčania hodnotiacej správy, týkajúcej sa možností programového rozpočtovania v Moldavsku. Správa odráža súčasnú situáciu a napredovanie, týkajúce sa vykonu programového rozpočtovania (PBB) vo verejnej správe v Moldavsku – v porovnaní s podobným hodnotením z roku 2011. Možnosti programového rozpočtovania boli posudzované podľa vopred stanovených parametrov na základe troch kritérií (právne a regulačné prostredie, organizačná aj individuálna úroveň). Oblasťami, vyžadujúcimi si budovanie kapacít v nasledujúcich rokoch, sú: medzisektorová spolupráca a komunikácia so zúčastnenými stranami, záväzok a zodpovednosť za dosiahnutý výkon, monitoring a evalvácia rozpočtu a využívania informácií v rozhodovacích procesoch. Viac informácií o obsahu hodnotiacej správy možností programového rozpočtovania v Moldavsku od roku 2016 možno nájsť na adrese: http://mf.gov.md/about/instrmfp/progr/metod/planrep.