Staňte sa súčasťou databázy odborníkov pre oblasť verejných financií

Rozvojový program OSN (jeho Regionálne centrum pre Európu a Spoločenstvo nezávislých štátov) momentálne prijíma prihlášky od kvalifikovaných odborníkov v oblasti verejných financií. Títo experti budú zaradení do zoznamu poradcov v rámci budovania kapacít v oblasti riadenia verejných financií v regióne Európy a Spoločenstva nezávislých štátov pod programom: “Verejné financie pre rozvoj“. Uzávierka prihlášok je 30. septembra!

V rámci tohto programu bude poskytnutá podpora v rôznych oblastiach – od poradenstva v tvorbe politík a právnych predpisov po riadenie programu a rozvoj kapacít. Databáza (UNDP roster) bude zahŕňať konzultantov / odborníkov v oblasti verejných financií, pričom pôjde o témy ako: rozpočtovanie vo verejnom sektore, strednodobý rámec výdavkov, riadenie dlhu, štátne záruky a vládne úvery, účtovníctvo a reportovanie verejného sektora, príprava správ z interného a externého auditu, finančná kontrola, finančné riadenie zdrojov z EÚ, zladenie s normami EÚ, fiškálna decentralizácia, makrofiškálne plánovanie a fiškálne prognózovanie, daňová politika a správa, verejné obstarávanie, technické poradenstvo v oblasti IT systémov pre riadenie verejných financií, monitoring a evalvácia atď.

Ide teda prevažne o rôzne krátkodobé (home-based) poradenské úlohy v rámci budovania kapacít v oblasti riadenia verejných financií. Všetky povinnosti, zodpovednosti, kompetencie uchádzačov o zaradenie do tejto databázy, ako aj potrebné zručnosti a skúsenosti sú uvedené v otvorenej výzve na internetovej stránke OSN.