Slovensko prezentovalo úspechy vo verejnom účtovníctve a výkazníctve

Ministerstvo financií Čiernej Hory začalo v roku 2008 implementovať akruálne účtovníctvo vo verejnom sektore. Slovenské ministerstvo financií v tejto snahe podporuje Čiernu Horu od roku 2014. Pomoc je zameraná na zlepšenie systému verejného účtovníctva a výkazníctva Čiernej Hory. Slovenský prístup a skúsenosti s obdobnou reformou prezentovali čiernohorským kolegom počas ich dvojdňovej študijnej cesty v Bratislave odborníci, ktorí boli zapojení do reformy účtovníctva verejného sektora na Slovensku.

Stretnutie začalo prezentáciou Petra Ivánka, generálneho riaditeľa odboru súhrnného výkazníctva štátu Ministerstva financií SR (MFSR). V úvode objasnil zloženie slovenského verejného sektora, kam patria rozpočtové a príspevkové organizácie ako aj podnikateľské subjekty verejnej správy. Podľa Zákona o účtovníctve, ktorý sa vzťahuje na súkromný aj verejný sektor, sa musí každá účtovná jednotka na Slovensku riadiť uvedeným zákonom. Subjekty verejného sektora predkladajú Ministerstvu financií SR finančné výkazy. Údaje získané z výkazov sú spracovávané tak, aby spĺňali požiadavky národnej a medzinárodnej štatistiky.

Za evidenciu subjektov verejného sektora je zodpovedný Štatistický úrad Slovenskej republiky a za finančné výkazníctvo a účtovnú legislatívu a metodiku Ministerstvo financií. 

„Prechod na akruálne účtovníctvo na Slovensku sa v období od roku 2005 do roku 2008 týkal asi 92% subjektov verejného sektora,“ uviedla expertka MFSR Lucia Kašiarová.

Posun v myslení účtovníkov verejného sektora od oblasti hotovostného účtovníctva k akruálnemu bol výzvou a vyžadoval ďalšiu podporu, vo forme zavedenia linky pomoci a školení, tým, ktorí ho následne realizovali. Následne, po zavedení metodiky v roku 2008, bolo v akruálnom účtovníctve vyškolených približne 10 000 účtovníkov verejného sektora.

Čierna Hora prijíma nové právne predpisy

V súčasnosti sa v Čiernej Hore zavádzajú legislatívne postupy s cieľom dosiahnuť súlad s Medzinárodnými účtovnými štandardmi pre verejný sektor, informovala Marija Uljarevi, riaditeľka odboru rozpočtového účtovníctva a finančného výkazníctva Ministerstva financií Čiernej Hory.

Peter Ivánek čiernohorským kolegom predstavil základné finančné a fiškálne výkazy, povinné pre národné aj zahraničné štatistiky. Ďalej predstavil obsah finančných výkazov a princípy centrálneho konsolidačného systému vo verejnom sektore SR a informačné systémy používané na zber finančných a účtovných výkazov. Pokiaľ ide o súčasný vývoj, Ivánek vyzdvihol prístup ku kompletnému registru účtovných závierok v online prostredí a prípravu jednotného účtovného systému pre ústrednú štátnu správu, ktorý sa má zaviesť približne do 5 rokov.

Marcela Cisárová z MFSR hovorila o legislatívnych zmenách, ktoré boli nevyhnutnou súčasťou reforiem v SR. V závere slovenskí experti poukázali na problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť najmä v oblasti účtovníctva majetku (ocenenie a oprávky), pohľadávok, mimosúvahových položiek a/alebo transferov.

Najväčšia mestská časť inšpiruje

Počet obyvateľov Čiernej Hory a hlavného mesta Bratislavy je približne rovnaký (viac ako 600 000). Posledný deň študijnej cesty privítal čiernohorských partnerov na pôde Miestneho úradu mestskej časti Petržalka jej primátor Ján Hrčka spolu so svojimi kolegami. Julián Lukáček, vedúci finančného oddelenia mestskej časti, odprezentoval ekonomické procesy samosprávneho celku vrátane rozpočtovania, účtovníctva a správy miestnych daní. Výstupy týchto procesov sa používajú pre finančné výkazníctvo. 

„Sme radi, že Petržalka môže byť vo finančnej oblasti inšpiráciou pre iné krajiny. Našim partnerom sme ukázali metodiku, ktorá riadi ekonomické fungovanie našej mestskej časti,“ uviedol Lukáček.

Napriek svojej veľkosti je Čierna Hora jedným z popredných kandidátov na vstup do EÚ. Reformy napredujú tak na národnej ako aj miestnej úrovni. Slovensko, ako dlhodobý partner čiernohorského ministerstva financií a podporovateľ politiky Čiernej Hory, chce byť v tomto procese nápomocné aj v budúcnosti.