Rozvojová pomoc sa stáva čoraz zelenšou

Letné horúčavy dosahujú po celej Európe nové rekordy; v Nemecku, Poľsku a Českej republike dosiahli júnové teploty historické maximá. Vedci tvrdia, že prebiehajúce klimatické zmeny zvyšujú pravdepodobnosť výskytu týchto javov aj v budúcnosti.

Zatiaľ čo Európa s obavami očakávala horúce letá, noví európski donori sa stretli, aby hľadali riešenia1. Jedným z riešení je tzv. zelené financovanie. Ide o investície, ktoré prispievajú k trvalo udržateľnému rozvoju, pomáhajú znižovať riziká spojené s klimatickými zmenami a zároveň podporujú také tovary a služby, ktoré priaznivo pôsobia na životné prostredie.

Vďaka rôznym formám zeleného financovania existuje dnes už veľa zaujímavých poznatkov, ktoré možno v tejto téme zdieľať a naučiť sa. V prvom rade, zelené financie sú oveľa širšou oblasťou ako financovanie boja proti klimatickým zmenám. Jasne to ilustrujú príklady iniciatívy UNDP The Biodiversity Finance Initiative. Ak je reč o samotnom klimatickom financovaní, ide o oveľa viac ako len o investície do obnoviteľných zdrojov energie. Dozvedeli sme sa to napríklad aj z prezentácie Revízie verejných výdavkov a inštitúcií na klimatické zmeny Climate Public Expenditure and Institutional Review a ďalších nástrojov.

Problematika zelených financií – to nie sú len zelené dlhopisy (green bonds), v ktorých sú krajiny ako Poľsko a Slovinsko lídrami regiónu. Zeleným dlhopisom sa venuje veľká pozornosť v súvislosti s rozvojovou spoluprácou. Priekopník klimatického financovania, ktorým je Európska investičná banka – the European Investment Bank, však upozornil, ze zelené dlhopisy sú len jedným z mnohých finančných nástrojov tzv. zeleného financovania. A v neposlednom rade, diskusie o zelených financiách v rozvojovej spolupráci by neboli úplné bez zmienky o práci Výboru pre rozvojovú pomoc (DAC) OECD na Rio indikátoroch – Rio markers a iných úlohách.

Noví donori regiónu efektívne využívajú dostupné zdroje a špecializujú sa na poskytovanie expertízy so zameraním na potreby partnerských krajín. Napríklad Ministerstvo financií Slovenskej republiky poskytuje pomoc Moldavsku, Ukrajine, Srbsku a Severnému Macedónsku pri reformovaní riadenia verejných financií, čím sa vytvára priestor aj na zelené financovanie. Podporuje tiež interný startup UNDP Alternative Finance Lab a tak napomáha vzniku inovatívnych finančných nástrojov, od crowdfundingu až po financovanie založené na prognózach. Vzhľadom na rôznorodosť finančných riešení pre trvalo udržateľný rozvoj, ktoré sa dajú aplikovať v kontexte rozvojovej spolupráce a aj ako riešenia pre vnútorné politiky, UNDP a jeho rozvojoví partneri sa k tejto téme opäť čoskoro vrátia.


1 V dňoch 21. a 22. mája 2019 sa v Bratislave zišlo viac ako 60 zástupcov nových donorov zo strednej a východnej Európy a predstavitelia partnerských krajín, aby diskutivali o možnostiach zeleného financovania v rozvojovej spolupráci. Workshop bol súčasťou série školení na podporu rozvoja a budovania kapacít ODA, ktoré pre donorov organizuje UNDP.