Slovensko zdieľalo skúsenosti z mobilizácie domácich príjmov na Valnom zhromaždení ATI 2022

V marci 2022 sa členovia Addis Tax Initiative (ATI) stretli online na Valnom zhromaždení ATI 2022. Slovensko prezentovalo svoje skúsenosti z implementácie projektov v oblasti mobilizácie domácich príjmov (DRM) počas pandémie COVID-19.

Slovenská republika má znalosti z riadenia verejných financií. Tie poskytuje krajinám východnej Európy a západného Balkánu v spolupráci s Rozvojovým programom OSN (UNDP) prostredníctvom programu „Verejné financie pre rozvoj“. Na Valnom zhromaždení ATI 2022 slovenská expertka hovorila a o osvedčených postupoch pri stanovovaní pravidiel transferového oceňovania v Severnom Macedónsku.

Silvia Karelová je senior expertka a vedúca oddelenia medzinárodného zdaňovania na Finančnej správe SR. Prezentovala poznatky z poskytovania technickej pomoci určenej pre Ministerstvo financií Severného Macedónska a Daňovú správu v Severnom Macedónsku.

Severné Macedónsko dosiahlo významný pokrok vo vývoji legislatívy na zavedenie tzv. princípu nezávislého vzťahu[1] do zákona o dani z príjmu právnických osôb (CIT). Štruktúra legislatívy je v súlade so Smernicou OECD o transferovom oceňovaní a správou BEPS týkajúcou sa Akcie 13. Krajina však nemá dostatok skúseností s presadzovaním transferového oceňovania a miestna Daňová správa nemá na riešenie tejto otázky kapacitu. Dvoma hlavnými cieľmi projektu „Podpora implementácie pravidiel transferového oceňovania v Severnom Macedónsku“ sú posilnenie postupov pri audite a vytvorenie špeciálneho útvaru pre transferové oceňovanie na Daňovej správe. Projekt sa realizuje od roku 2019, v ktorom sa Severné Macedónsko stalo partnerskou krajinou programu „Verejné financie pre rozvoj“.

Expertka Karelová zdôraznila, že presadzovanie a zavádzanie transferového oceňovania v Severnom Macedónsku sa nedá zabezpečiť len budovaním kapacít. Potrebná je komplexná podpora, ktorá zahŕňa:

  • preskúmanie právneho rámca, ktorý upravuje transferové oceňovanie na základe komparatívnej analýzy;
  • konzultácie s ministerstvom financií s cieľom zlepšiť legislatívu a postupy transferového oceňovania;
  • budovanie administratívnych kapacít Ministerstva financií Severného Macedónska, ako aj Daňovej správy Severného Macedónska;
  • odovzdávanie vedomostí a zručností daňovým úradníkom cez praktický výkon kontroly v reálnom čase, t.j. prostredníctvom „učenia sa v praxi“;
  • posilnenie inštitucionálnych kapacít vytvorením špeciálneho odboru pre transferové oceňovanie;
  • sprostredkovanie výmenných študijných návštev.

O Valnom zhromaždení ATI

Valné zhromaždenie ATI sa konalo v dňoch 23. a 24. marca 2022 a slúžilo ako diskusné fórum pre členov ATI na témy pokroku a výziev súvisiacich s plnením štyroch nových záväzkov ATI zahrnutými v Deklarácii ATI 2025 v kontexte obnovy po COVID-19. Rozvojoví partneri ATI (Ministerstvo financií Paraguaja), členské krajiny (Ministerstvo financií SR a Švédska daňová agentúra) a podporné organizácie (South Center, Tax Justice Network Africa, Save the Children v Keni, Central American Institute of Fiscal Studies, OECD) si vymenili skúsenosti súvisiace so zavádzaním reforiem alebo poskytovaním podpory v oblasti mobilizácie domácich príjmov.

Fórum prinieslo členom ATI zaujímavé strategické pohľady na stav a riešenie podpory v oblasti DRM. Na Valnom zhromaždení sa tiež hovorilo o platforme ATI Matchmaking Platform a monitorovacej správe ATI za rok 2019. Poradné skupiny ATI sa na ňom dohodli na ďalších krokoch k naplneniu Deklarácie ATI 2025.


[1] Princíp nezávislého vzťahu je založený na porovnávaní podmienok dohodnutých v obchodných alebo finančných vzťahoch medzi závislými osobami s podmienkami, ktoré by si medzi sebou dohodli nezávislé osoby za porovnateľných okolností (Finančná správa).