Vďaka podpore MF SR si vedomosti zlepšilo niekoľko desiatok rozpočtových analytikov v Moldavsku

Celkom 182 rozpočtárov z moldavských ministerstiev a niektorých iných úradov verejnej správy sa vzdelávalo a vymieňalo si skúsenosti vďaka projektu financovanom Ministerstvom financií SR.

Moldavskí úradníci sa aktivít zúčastňovali v období od 1.2.2020 do 31.12.2021 cez projekt s názvom „Posilnenie kapacít ministerstiev pri hodnotení fiškálnych dopadov štrukturálnych reforiem – Moldavsko“, ktorý financovalo MF SR. Projekt sa realizoval v rámci prebiehajúceho regionálneho projektu s názvom „Fiškálne dopady štrukturálnych reforiem“. Je určený pre krajiny západného Balkánu a Turecko, financuje ho Európska únia a implementuje organizácia Center of Excellence in Finance (CEF).

V akých oblastiach sa analytici vzdelávali?

V rámci projektu sa realizovalo 33 rôznych aktivít, vrátane vypracovania znalostných produktov a hodnotenia potrieb. Podarilo sa posilniť kapacity moldavských rozpočtárov v odhadovaní výdavkov a rozpočtovaní štrukturálnych reforiem a napriek obmedzeniam súvisiacim s COVID-19 boli čiastočne úspešné aj aktivity zamerané na výmenu skúseností a networking.

Niektoré z aktivít, ktoré v rámci projektu prebehli:

  • kurz fiškálne programovanie štrukturálnych reforiem,
  • kurz technické oceňovanie v účtovníctve,
  • kurz makroekonomické modelovanie pre otvorené ekonomiky,
  • workshop financovanie a výpočet nákladov na reformy penzijných systémov,
  • workshop možnosti optimalizácie internej kontroly EÚ fondov,
  • konferencia s názvom Zlepšovanie účtovníctva a auditu,
  • a ďalšie.

Projekt tiež zastrešil vypracovanie 4 prípadových štúdií na témy súvisiace s projektom: realizácia finančných a výdavkových analýz vo verejnom sektore, zavedenie revízie výdavkov, plánovanie a hodnotenie investíciíúloha účtovníctva vo výpočte nákladov na štrukturálne reformy. Štúdie vypracovali experti MF SR na základe slovenských skúseností a boli preložené do anglického a rumunského jazyka.

Na vzdelávacích aktivitách sa zúčastnilo celkom 182 odborníkov pôsobiacich v moldavskej štátnej správe: 108 z nich pracuje na MF Moldavska, 26 na ostatných ministerstvách a 48 na iných verejných inštitúciách.

Slovak expert Lucia Kasiarova

Čím je tento projekt prínosný?

V súčasnosti sa ukazuje ako potrebné rozvíjať analytické schopnosti pracovníkov, ktorí navrhujú a implementujú moldavské štátne politiky a/alebo ktorí sú zodpovední za odhadovanie nákladov reforiem a tvorbu rozpočtu. Moldavsko sa dlhodobo usiluje posilniť riadenie verejnej správy a zvýšiť hospodársky rast s víziou budúceho členstva v EÚ. Schopnosť navrhnúť potrebné opatrenia na uskutočnenie štrukturálnych reforiem a finančne ich premietnuť do rozpočtu verejnej správy označili Moldavci ako jednu z dôležitých predpokladov ďalšieho rastu. Vzdelávacie aktivity cez tento projekt mali za úlohu zvýšiť odbornosť hodnotenia fiškálnych dopadov reforiem a zlepšiť medzirezortnú komunikáciu o pripravovanom rozpočte.