Čiernohorci čerpali skúsenosti od slovenských samospráv

V dňoch 7-8. 10. 2019 sa na Slovensku uskutočnila študijná cesta zástupcov obcí Čiernej Hory a Ministerstva financií Čiernej Hory. V rámci spoločného projektu Ministerstva financií SR (MFSR) a UNDP “Posilňovanie transparentného a zodpovedného riadenia verejných financií v Čiernej Hore”sa od minulého roka realizovalo viacero aktivít s cieľom zlepšiť systém financovania a hospodárenia samospráv a vytvoriť podmienky na ich ďalší rozvoj.

Medzi ďalšie úspešné výsledky tejto spolupráce napríklad patrí príprava a prijatie nového zákona o  financovaní miestnych samospráv, ako aj nastavenie systému spolufinancovania projektov externých donorov. Súčasťou pomoci boli aj softvérové riešenia pre Ministerstvo financií Čiernej Hory na kalkuláciu dotácií obciam z Vyrovnávacieho fondu a predfinancovanie donorských projektov z Podporného fondu.

Finanční experti z 11 čiernohorských samospráv a predstavitelia Ministerstva financií ČH a Únie čiernohorských samospráv sa v úvode návštevy stretli s predstaviteľmi MFSR. Pracovníci sekcie rozpočtovej politiky MFSR Jozef Mikš a Milan Lipnický ich informovali o skúsenostiach s fiškálnou decentralizáciou a podrobne rozobrali systém financovania samospráv na Slovensku.

Záujem čiernohorských hostí sa okrem legislatívnych východísk sústreďoval aj na konkrétne formy spolupráce medzi obcami na Slovensku. Podľa výkonného podpredsedu Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Milana Mušku je spolupráca medzi obcami v SR zakotvená už v Zákone o samosprávach z roku 1990. Momentálne evidujú na úrovni samospráv zhruba 230 spoločných úradov.  Spoločným vykonávaním činností obce výrazne znižujú náklady na výkon zákonom stanovených kompetencií. V tejto súvislosti ZMOS zastupuje záujmy samospráv voči štátu najmä pokiaľ ide o finančné krytie týchto kompetencií. Okrem aktívnej účasti na legislatívnom procese je ZMOS členom Hospodárskej a sociálnej rady SR.

Na elektronizáciu spoločnými silami

Väčšina slovenských obcí má nedostatok finančných prostriedkov na nákladné projekty, ktoré sú spojené s nevyhnutnosťou elektronizácie procesov miestnej samosprávy. Unikátny príklad spolupráce medzi obcami v tejto oblasti predstavil výkonný riaditeľ  DataCentra elektronizácie územnej samosprávy Slovenska Adrián Belánik. DataCentrum spoločne založili ZMOS a MFSRs cieľom zabezpečiť podmienky pre elektronický výkon verejnej moci miestnej a územnej samosprávy a zabezpečiť IT rozvojové aktivity pre malé a stredné obce. Súčasťou tejto centralizovanej podpory je napríklad zber rozpočtových údajov subjektov územnej samosprávy pre potreby sledovania a riadenia rozpočtu verejnej správy (RIS.SAM), ale aj technická podpora obciam pre poskytovanie elektronických služieb pre občanov (projekt DCOM-Dátové centrum obcí a miest). Na predmetné robustné riešenie informatizácie finančne prispieva 2100 obecných úradov v hodnote 1 euro na občana. Od 1.1.2020 plánuje DataCentrum spustiť mobilnú aplikáciu na prístup občanov k eSlužbám samospráv.

“Myslím, že až tu predstavitelia našich samospráv pochopili, aké sú výhody spolupráce medzi obcami a mestami a teraz treba tieto osvedčené postupy zaviesť do praxe. Projekt DCOM je niečo, od čoho sme v Čiernej Hore ešte veľmi vzdialení”, uviedla riaditeľka Direktoriátu pre miestnu samosprávu a štátne podniky MF ČH Snežana Mugoša.

Obec Cífer spolupracuje aj na rozvoji mikroregiónu

Na návšteve v obci Cífer, ktorá sa v mnohých smeroch zaraďuje medzi modelové obce Slovenska, rezonovali mnohé praktické témy: zdroje financovania, plány miestneho rozvoja obce a už spomínaná spolupráca medzi obcami. Podľa starostu Cífera Maroša Sagana je obec členom 4 medziobecných združení. Ide v prvom rade o spoločný výkon štátom zverených kompetencií, akou je napríklad činnosť stavebného úradu.Spoločné aktivity sa však zameriavajú aj na podporu rozvoja mikro regiónov. Príkladom je Regionálne vzdelávacie centrum, ktoré zabezpečuje vzdelávanie pracovníkov samospráv, či združenie na podporu cestovného ruchu a investičných príležitostí v regióne.

Petržalčania predstavili pokrokový model finančného riadenia

Druhý deň študijnej cesty hostí privítali na Miestnom úrade v Petržalke, ktorá je najväčšou bratislavskou samosprávou. Prednosta úradu Peter Šinály v úvode predstavil pokrokový model finančného riadenia Petržalky, ktorý spočíva vo vysokom stupni integrácie systémov rozpočtovania, účtovníctva a zákonom stanovenej vnútornej kontroly. V roku 2018 dostala Petržalka Národnú cenu za kvalitu v kategórii verejný sektor. Expertov Čiernej Hory zaujali najmä moderné formy komunikácie s občanmi: interaktívny rozpočet zverejnený na webovej stránke Petržalky či pilotný projekt elektronického podpisovania.

Vedúci odboru finančného riadenia Julián Lukáček odpovedal na otázky spojené s efektivitou programového rozpočtovania na úrovni obcí, pričom zdôraznil výhodu transparentnosti dosahovania cieľov vo vzťahu k verejnosti. Petržalčania sa podelili s hosťami aj o praktické skúsenosti s fungovaním vlastných rozpočtových organizácií a obchodných spoločností akými sú napríklad knižnice, domy kultúry či plaváreň.

Čiernohorské samosprávy majú jasnú víziu

Predstavitelia čiernohorských samospráv vyzdvihli možnosť načerpania praktických skúseností slovenských samospráv pri zavádzaní pravidiel programového rozpočtovania a prechode na akruálne účtovníctvo. Podmienkou týchto procesov je prechod na medzinárodné účtovné štandardy, ktorý v Čiernej Hore prebieha tak na centrálnej ako aj na miestnej úrovni. Napriek nedávnemu schváleniu Zákona o financovaní miestnej samosprávy je nevyhnutné ďalej harmonizovať legislatívne procesy, aby sa odstránili bariéry miestneho rozvoja a zapájanie súkromného sektora do komunitnej spolupráce.