Slovenskí experti pomáhajú vylepšiť systém miestnych daní v Severnom Macedónsku

Slovensko je prvou krajinou, ktorá poskytuje Severnému Macedónsku know-how a skúsenosti so správou a výberom dane z nehnuteľnosti. Problematika miestnych daní a poplatkov bola obsahom študijnej cesty daňových a finančných expertov zo Severného Macedónska v dňoch 28.-29. novembra 2019.

V Severnom Macedónsku prebieha od roku 2004 decentralizácia štátnej správy. „V oblasti daní z nehnuteľnosti je potrebné predovšetkým aktualizovať a zjednotiť legislatívu, aby sa mohol zlepšiť systém a výber daní na miestnej úrovni. Momentálne tvorí väčšinu daňových príjmov samospráv daň z prevodu majetku, a nie daň z nehnuteľnosti ako je tomu na Slovensku“, uviedla Irena Vasileska Shalevikj z Ministerstva financií Severného Macedónska.

Študijná cesta na Slovensku sa uskutočnila vďaka spoločnému projektu Ministerstva financií SR (MFSR) a Rozvojového programu OSN (UNDP) Verejné financie pre rozvoj, ktorý napomáha zdieľaniu slovenských poznatkov a skúseností v oblasti riadenia verejných financií s partnerskými krajinami na západnom Balkáne a vo východnej Európe.

Zástupcovia Ministerstva financií, Asociácie miestnych samospráv, mesta Skopje, Úradu pre verejné príjmy a Agentúry pre kataster nehnuteľností sa stretli s rezortnými kolegami z oddelenia správy miestnych daní a poplatkov na Ministerstve financií SR. Okrem výmeny praktických informácií ohľadom zdrojov a štruktúry financovania samospráv v oboch krajinách navštívili aj DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska, Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy a Klientske centrum Ministerstva vnútra SR, kde sa zoznámili s praktickým výkonom úradných činností, napr. predloženie elektronického daňového priznania, jeho spracovanie, vydanie elektronického rozhodnutia o vyrubení dane alebo zásady exekučného konania v prípade neplatenia príslušnej dane.

Z príkladov úspešnej praxe osobitne zaujalo Dátové centrum obcí a miest, ktoré momentálne poskytuje 138 eSlužieb pre občanov. „Je to veľmi dobrý projekt a dúfame, že aj s pomocou Slovenska posilníme elektronizáciu samosprávy v Severnom Macedónsku,“ uviedol národný expert UNDP, profesor Borche Trenovski z Univerzity v Skopje.

Podľa Trenovského spoločný projekt UNDP a MFSR pomáha macedónskej vláde analyzovať verejné príjmy a výdavky na miestnej úrovni a osobitne efektívnosť výberu dane nehnuteľnosti. „Návšteva na Slovensku je pre nás veľmi prospešná, predovšetkým s ohľadom na pokrok, ktorý Slovensko dosiahlo v reformách verejného sektora na miestnej úrovni a predovšetkým pri výbere miestnej dane z nehnuteľnosti,“ povedal Trenovski. Úspešnosť výberu dane z nehnuteľnosti na Slovensku je vďaka reformám, nastaveným postupom daňového konania, spôsobu určenia základu dane, kompetenciám správcov dane, a elektronizácii viac ako 99%.

Ministerstvo financií SR prezentovalo macedónskym kolegom slovenský model správy a výberu dane z nehnuteľností v kontexte originálnych kompetencií samosprávy a jej práva na samofinancovanie. Navrhnuté boli dve možné alternatívy, ktorými by sa Severné Macedónsko mohlo uberať. Možný je hodnotový princíp zdaňovania majetku s hromadným oceňovaním nehnuteľností automatizovaným spôsobom alebo zavedenie systému zdaňovania nehnuteľností založeného na technických jednotkách, podobne ako je tomu na Slovensku.

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *