Slovensko pomáha Severnému Macedónsku s uvedením transferového oceňovania do praxe

Slovensko je prvou krajinou, ktorá Severnému Macedónsku poskytuje technickú pomoc v oblasti transferového oceňovania (TO). Ministerstvo financií SR a Rozvojový program OSN (UNDP) vlani spustili pilotný projekt, ktorý poskytuje Ministerstvu financií a Finančnej správe Severného Macedónska podporu pri zavádzaní TO zdieľaním slovenských skúseností. V dňoch 13-16 januára 2020 zavítala na Slovensko skupina 20 macedónskych expertov z vyššie uvedených úradov.

Tento workshop je pre nás kľúčový, keďže naši experti ešte nemajú žiadne praktické skúsenosti s transferovým oceňovaním. Slovenské skúsenosti pomôžu Severnému Macedónsku efektívnejšie zaviesť transferové oceňovanie do praxe,“ uviedol národný expert UNDP, profesor Borce Trenovski z Univerzity v Skopje.

Problematika TO je jedným z najzávažnejších a najčastejšie diskutovaných daňových problémov súčasnosti. Je to najmä preto, že podstatná časť z celkového zahraničného obchodu sa uskutočňuje  prostredníctvom nadnárodných spoločností, ktoré podnikajú v rôznych štátoch cez svoje dcérske spoločnosti. Tieto spoločnosti medzi sebou realizujú rôzne transakcie, kde cena môže byť do určitej miery deformovaná na základe rozhodnutia nadnárodnej skupiny a nezodpovedá pravidlám trhu.TO ako špecifická metodika umožňuje zaručiť trhové nastavenie cien pri týchto transakciách a de facto zabezpečiť férové priznanie a zdanenie ziskov dcérskych spoločností.

V úvode workshopu sa macedónski kolegovia oboznámili s výkladom základných pojmov zakotvených v slovenskej legislatíve (Zákone o dani z príjmov a Usmernení MF SR k dokumentačnej povinnosti).  V tejto súvislosti majú spoločnosti dve základné povinnosti, a to pre účely dane z príjmov uplatniť také ceny pri kontrolovaných transakciách, ktoré by medzi sebou dohodli nezávislé osoby v porovnateľných transakciách za porovnateľných okolností, a viesť o použitých cenách dokumentáciu o transferovom oceňovaní, v ktorej musia použité ceny obhájiť.

Macedónski zákonodarci počas uplynulého obdobia zaviedli legislatívne zmeny, ktoré umožňujú daňovým úradom vykonávať TO a kontrolovať tak transakcie medzi navzájom prepojenými osobami. Implementácia týchto zákonných úprav je naplánovaná na tento rok. Avšak, ako uviedol Trenovski,  v prvom rade treba vytvoriť samostatné oddelenie pre TO na daňovej správe, dodatočne upraviť Zákon o dani z príjmov a vydať vykonávacie predpisy. V neposlednom rade sa musia posilniť ľudské zdroje a ich edukácia v danej oblasti. I v tejto súvislosti sa slovenská strana, ktorú reprezentovali zástupcovia Finančného riaditeľstva SR, zamerala pri koncipovaní workshopu najmä na jeho praktický prínos.

Macedónski experti veľmi ocenili informácie z prvej ruky od slovenských daňových kontrolórov. Pridanou hodnotou slovenskej expertízy je, že vieme prezentovať celý náš vývoj a ako ďaleko sme sa v oblasti TO posunuli. Keďže sme boli pár rokov dozadu v podobnej situácii, v akej sú teraz macedónski kolegovia, vieme im poskytnúť rady a skúsenosti, ktoré môžu v rámci svojho implementačného procesu využiť,“ uviedla Silvia Karelová z Finančného riaditeľstva SR.

Predstavitelia Úradu pre vybrané hospodárske subjekty prezentovali macedónskym partnerom konkrétne výsledky daňových kontrol v nadnárodných spoločnostiach. V jednom prípade sa zoznámili s priebehom takmer dvojročnej daňovej kontroly, ktorá vyústila do dohody medzi slovenskou a japonskou daňovou správou, čím sa zároveň zamedzilo dvojitému zdaneniu.

V závere workshopu zástupcovia spoločnosti Bureau van Dijk predstavili databázy používané pre účely TO s finančnými informáciami o firmách z celého sveta. Účastníci workshopu mali možnosť na praktickom príklade vidieť, ako sa prostredníctvom aplikácie vyhotovujú kvalitatívne a kvantitatívne porovnávacie analýzy využívané napríklad aj pri daňovej kontrole zameranej na problematiku TO.

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *