Slovenská expertka pomáha Čiernej Hore so zlepšovaním účtovníctva

Čierna Hora prechádza na akruálne účtovníctvo a do konca roka 2020 musí mať schválenú sekundárnu legislatívu. S príručkami pomáha aj Ministerstvo financií SR a Rozvojový program OSN.

Vláda Čiernej Hory prijala nový zákon o účtovníctve vo verejnom sektore 5. septembra 2019. Základom preň bola Stratégia prechodu na akruálne účtovníctvo z roku 2015 a Akčný plán z roku 2018. Nový zákon zadefinoval účtovné zásady a určil kvalifikačné predpoklady účtovníka verejnej inštitúcie. Schválený zákon má však aj isté rezervy.

Niektoré oblasti akruálneho účtovníctva sú v zákone zakotvené iba všeobecne a konkrétne účtovné metódy majú byť definované až v právnych predpisoch. Kvôli nedostupnosti niektorých dát a obmedzenej funkcionalite informačného systému zákon nestanovuje všetky účtovné postupy v súlade s Medzinárodnými účtovnými štandardmi verejného sektora (IPSAS). Tieto  účtovné postupy by mali tvoriť súčasť až sekundárnej legislatívy. Zároveň treba pracovať aj na procesoch finančného vykazovania a nastavení IT infraštruktúry na orgánoch ústrednej štátnej správy. Príprava právnych predpisov bude náročnejšia, pretože pôjde o detailné úpravy postupov potrebných na správne usmernenie účtovníkov a všetkých budúcich používateľov legislatívy.

Slovenská expertíza

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vďaka partnerstvu s Rozvojovým programom OSN (UNDP) dlhodobo podporuje Čiernu Horu v reforme účtovníctva a nebude tomu inak ani v  roku 2020. Slovenská expertka vypracovala dokument s názvom Odporúčania k príprave právnych noriem v oblasti účtovníctva verejného sektora. Ten sumarizuje príručky, predpisy a usmernenia, ktoré budú spolu so zákonom o účtovníctve základom pre zostavenie účtovného právneho rámca. Štúdia analyzuje každú príručku s ohľadom na aktuálny stav a navrhuje úpravy a zlepšenia.

V súvislosti s prípravou sekundárnej legislatívy expertka tiež radí v tom, akú štruktúru majú mať budúce účtovné uzávierky a správy, aby spĺňali minimálne požiadavky medzinárodných štandardov IPSAS. Dokument má Ministerstvu financií Čiernej Hory slúžiť na zostavenie lepšieho finančného vykazovania v súlade s budúcim právnym rámcom, zvolenou účtovnou metodikou a účtovnou osnovou.

V súčasnosti MF SR a UNDP technicky pomáha pri príprave siedmich účtovných príručiek v koordinácii s niekoľkými medzinárodnými partnermi ako sú Európska únia či Centre of Excellence in Finance, ktorý do procesu prináša aj chorvátsku expertízu. Čas na vypracovanie a schválenie sekundárnej legislatívy je do konca roka 2020.

Čierna Hora začala uvažovať o prechode z hotovostného účtovníctva na akruálne v roku 2010. Práve systém akruálneho účtovníctva vo verejnom sektore prispieva k efektivite riadenia verejných financií, a to poskytovaním úplných a včasných údajov, presnosťou vykazovania medzinárodným finančným inštitúciám a možnosťou porovnávania s inými štátmi.

Analýza účtovníctva a výkazníctva vo verejnom sektore Čiernej Hory ukázala, že systém má niekoľko nedostatkov. Z hodnotenia napríklad vyplynulo, že v dôsledku nejednotnej účtovnej legislatívy mohla byť tá istá uskutočnená transakcia účtovaná rôznym spôsobom. Riešením bolo prijať zákon o účtovníctve, ktorý by definoval základné účtovné zásady, termíny ako aktíva a pasíva či konkrétne pravidlá ich oceňovania a zaviedol by povinnosť zaznamenávať všetky ekonomické transakcie, na základe ktorých by sa zostavovali účtovné uzávierky.

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *