“Online monitorovanie pomáha predchádzať chorobám z hrania hazardných hier” Lenka Hasprová

Slovensko podporilo Čiernu Horu pri zlepšovaní regulácie hazardných hier. S novými funkcionalitami IT riešenia pomohla aj slovenská expertka Lenka Hasprová.

Lenka Hasprová, odborníčka Ministerstva financií Slovenskej republiky na vývoj informačných systémov štátnej správy, sa podelila o svoje dojmy a postrehy zo spolupráce na rozvojom projekte MF SR a Rozvojového programu OSN (UNDP) v oblasti regulácie a monitoringu hazardných hier v  Čiernej Hore. Lenka študovala informatiku so zameraním na vývoj informačných systémov na Masarykovej univerzite v Brne. Pracovala ako hlavný systémový a business analytik na vývoji informačných systémov pre oblasť ľudských zdrojov. Na Ministerstve financií SR pôsobí 6 rokov v rámci odboru informačných technológií. Je tiež súdnym znalcom v odvetví elektrotechnika.

1. V jeseni 2019 ste sa podieľali na projekte podpory Čiernej Hore v oblasti monitorovania hazardu. Aká bola Vaša úloha v ňom a ako by ste opísali spoluprácu s čiernohorskými partnermi? 

Na tomto projekte som pôsobila ako medzinárodný konzultant pre oblasť systémovej a procesnej analýzy. Mojou úlohou bolo zanalyzovať súčasne nasadený informačný systém pre monitorovanie a dohľad nad hazardnými hramizhodnotiť ho z hľadiska funkčnosti a  pripraviť odporúčania pre jeho ďalší rozvoj.  

Spolupráca s tímom v Čiernej Hore bola výbornáRiadenie a prevádzku informačného systému zabezpečujú odborníci, ktorí sa v danej oblasti skutočne vyznajú. Vďaka tomu som dostávala vecné, relevantné a promptné odpovede na moje otázky, a mohla svoje úlohy splniť vo veľmi krátkom čase.  

2. Čo Vám táto spolupráca dala po osobnej aj profesionálnej stránke ?  

Utvrdila som sa v tom, že úprimnosť, profesionalita a odbornosť otvárajú komunikačné dvere. Toto zadanie mi umožnilo aplikovať moje profesionálne skúsenosti na medzinárodnej úrovni, za čo som veľmi vďačná. Rovnako bolo pre mňa zaujímavé oboznámiť sa s prístupom k tvorbe informačných systémov v prostredí Čiernej Hory. V niektorých oblastiach by bolo zaujímavé tieto prístupy aplikovať aj pri vývoji na Slovensku. Informačné systémy tvoria v Čiernej Hore viac agilne ako u nás, preto aj celý ich životný cyklus prebieha omnoho rýchlejšie, a to bez negatívnych vplyvov na kvalitu.  

3. Prečo vlády zavádzajú online riešenia pre oblasť hazardných hier?  

Regulácia hazardných hier je dôležitá jednak kvôli potrebe zmierňovania sociálno-ekonomických vplyvov nadmerného hrania akými sú závislosť, ochrana detí a mládežeako aj kvôli monitorovaniu a zdaňovaniu príjmov z tohto priemyselného odvetvia. Systémové riešenia pomáhajú vládam plniť uvedené ciele bez rizika zlyhávania ľudského faktora, umožňujú lepšiu archiváciu údajov a kvalitné poskytovanie štatistických údajov. 

4. Čo sa skrýva za pojmom informačný systém na online monitorovanie hazardných hier? 

Tento systém je určený na spracovanie špecializovaných procesov súvisiacich s kontrolou a ochranou hráčov hazardných hier. V informačnom systéme pre online monitorovanie hazardných hier sú naprogramované procesy, ktoré boli bežne používané aj pred zavedením informačného systému. Preklopenie týchto procesov do elektronického sveta však vedie k rýchlejšej a presnejšej kontrole, zlepšuje možnosti uchovávania údajov a  odbúrava riziko zlyhávania ľudského faktora.   

Ak na vykonanie kontroly a spracovanie výsledkov z nej bolo vo fyzickom svete potrebných niekoľko hodín práce, v elektronickom svete môžeme hovoriť o stotinách sekundy. Online monitorovanie znamená, že kontrolu je možné vykonávať v reálnom čase bez nutnosti navštíviť miesto kontroly fyzicky. Zároveň je možné monitorovať aj niekoľko miest naraz v rovnakom čase bez nutnosti navyšovania ľudských zdrojov. Online monitorovanie pomáha predchádzať chorobám z hrania hazardných hier a tiež chrániť mladistvých. Napríklad tým, že informačný systém môže byť napojený na rôzne registre, voči ktorým je účastníka hier možné overiť. 

5. Aké funkcionality musí mať informačný systém, aby vláda vedela spoľahlivo kontrolovať a sledovať hazard vo svojej krajine? 

Pri tvorbe systému je v prvom rade potrebné správne nastaviť procesy monitorovania a kontrol a dôležitá je aj tvorba výpočtových algoritmov. Tiež je dobré, ak na vývoji informačného systému úzko spolupracujú špecialisti pre oblasť hazardných hierKľúčovým východiskom je však správne nastavená legislatívapretože funkcie a implementácia informačného systému musia mať oporu v zákone. Tento informačný systém preklápa zákon do praxe, a teda umožňuje monitorovanie, prezentovanie výsledkov a plnenie opatrení stanovených v zákone, napr. príjmy do štátneho rozpočtu, ochrana osôb a mládeže a pod. 

6. Čo už má za sebou Čierna Hora, aké sú jej doterajšie úspechy a čo  najväčšie výzvy do budúcna? 

Z môjho pohľadu má Čierna Hora odborníkov na informačné a komunikačné technológie, ktorých im môžu mnohé krajiny závidieť. Pri mojej práci som sa stretla so skutočnými špecialistami ktorí pristupujú k svojej práci naozaj zodpovedne. Dokázali v krátkom čase vybudovať robustný informačný systém a môžu byť na neho právom hrdí.  

Čo bude pre nich výzvou, to si nedovolím hodnotiť. Želám im však, aby sa im štandard a tempo, ktoré nasadili podarilo udržať.