Reforma verejnej správy v Čiernej Hore prináša výsledky

Program Verejné financie pre rozvoj pomohol samosprávam v Čiernej Hore k vyšším príjmom. Tvrdí to správa o implementácii Stratégie reforiem verejnej správy za rok 2020.

Najnovšia správa z roku 2020 o implementácii Stratégie reforiem verejnej správy v Čiernej Hore potvrdzuje, že aktivity realizované v rámci projektu Posilnenie transparentného a zodpovedného riadenia verejných financií v Čiernej Hore viedli k zlepšeniam v oblasti verejnej správy. Projekt je výsledkom spolupráce medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky (MF SR) a Rozvojovým programom OSN (UNDP) a je súčasťou programu Verejné financie pre rozvoj. Okrem reformy riadenia verejných financií na národnej úrovni smeruje podpora projektu aj na samosprávy – cieľom je zlepšiť ich riadenie verejných financií a tým ich finančnú situáciu.

Implementácia nového zákona o financovaní samospráv a podzákonných legislatívnych noriem vedie k zvýšeniu príjmov obcí v strednej a severnej časti Čiernej Hory. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi sa tiež zlepšila kvalita správ k hodnoteniu dopadov legislatívnych noriem (Regulatory Impact Assessment – RIA), ktoré sa od samospráv vyžaduje. Vznikla aktualizovaná verzia Formulára na zhodnotenie dopadov vplyvu právnych noriem, ktorá sa používa pri hodnotení dopadov vplyvu vyhlášky, nariadenia, právnej úpravy na miestnej úrovni. Pomáha určiť, aký dopad bude mať nové nariadenie na samotných obyvateľov, podnikateľský sektor a obec. Očakáva sa, že vypracovanie takéhoto hodnotenia povedie k zlepšeniu podnikateľského prostredia v krajine. Medzi projektové aktivity patrili aj školenia pre úradníkov vo vybraných čiernohorských samosprávach, zamerané na zdokonalenie ich analytických schopností.

Podpora zo strany MF SR

Úspechy v oblastiach ako verejná správa, fiškálna konsolidácia a riadenie verejných financií sú pre Čiernu Horu kľúčové z hľadiska dosiahnutia pokroku na ceste k členstvu v EÚ. Výrazne k tomu prispievajú spoločné aktivity UNDP a slovenského rezortu financií.

MF SR sa dostalo uznania aj za podporu pri zriaďovaní webovej stránky s názvom Vizualizácia miestnych financií v Čiernej Hore. Portál vizuálne spracúva údaje o financiách miestnych samospráv v Čiernej Hore, čím prispieva k vyššej transparentnosti a zodpovednosti pri riadení verejných financií. Nedávno na aktualizovanú stránku pribudli údaje o financiách všetkých samospráv Čiernej Hory za rok 2020.

O stratégii

Hlavné ciele Stratégie reformy verejnej správy na roky 2016 – 2020:

  1. zlepšenie kompetencií a organizácie štátnych zamestnancov na všetkých úrovniach administratívneho systému;
  2. reorganizácia verejných správnych orgánov;
  3. zlepšenie procesu výberu kandidátov a existujúceho systému hodnotenia výkonnosti;
  4. poskytovanie administratívnych služieb na najvyššej možnej úrovni;
  5. zavedenie komplexného systému strednodobého plánovania;
  6. funkčnejšie a efektívnejšie samosprávy.

Podpora ministerstva financií SR sa opiera práve o tieto ciele definované v Stratégii.