Severní Macedónci na študijnej ceste na Slovensku riešili správu miestnych daní

Daňoví a finanční experti zo Severného Macedónska prebrali so slovenskými kolegami možné vylepšenia systému miestnych daní počas trojdňovej pracovnej návštevy Slovenska v novembri 2021.

Zástupcovia Ministerstva financií SR (MF SR), Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky (NKÚ SR) a združenia DEUS (DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska, založeného MF SR a ZMOS) predstavili príklady dobrej praxe návštevníkom zo Severného Macedónska. Venovali sa témam ako dane z nehnuteľností na Slovensku a v Severnom Macedónsku, finančné vzťahy medzi vládou a samosprávou či audit účtovnej závierky miest a obcí (vrátane posudzovania rizík).

Borce Trenovski, konzultant Rozvojového programu OSN (UNDP) z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Skopje, je vďačný za pomocnú ruku Slovenska: „Mnohé zmeny v legislatíve a vylepšenia, ktoré sa chystá Severné Macedónsko zaviesť (na ceste do EÚ), už majú naši kolegovia na Slovensku za sebou. V tejto súvislosti je obzvlášť potrebné odhaliť medzery a výzvy, ktorým čelili slovenskí partneri pri ich implementácii.“ Slovensko bolo prvou krajinou, ktorá poskytla Severnému Macedónsku know-how a skúsenosti v oblasti správy a výberu daní z nehnuteľností. Miestne dane a poplatky boli predmetom diskusie počas študijnej cesty na Slovensku pred dvoma rokmi. Tá sa uskutočnila v rámci programu Ministerstva financií SR a UNDP Verejné financie pre rozvoj.

„Užitočné bolo aj oboznámenie sa s dvomi iniciatívami – aplikáciou vyvinutou Najvyšším kontrolným úradom SR, v ktorej sú interaktívnym spôsobom prezentované údaje z auditu miest a obcí, a projektom DCOM od združenia DEUS, ktorý ponúka rôzne typy služieb,“ hovorí Katerina Chaloska Aleksovska, jedna z účastníčok. Hlavným cieľom projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM) je sprístupniť a zlepšiť poskytovanie eSlužieb občanom na úrovni regionálnej a miestnej samosprávy.

Spolupráca medzi najvyššími kontrolnými inštitúciami

Počas študijnej cesty sa generálny auditor Štátneho kontrolného úradu Severného Macedónska Maksim Acevski stretol so slovenským náprotivkom, podpredsedom Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky Ľubomírom Andrassym.

Štátny kontrolný úrad Severného Macedónska sa zapája do rôznych iniciatív najvyšších kontrolných inštitúcií na medzinárodnej úrovni. V rámci podskupiny v Európskej organizácii najvyšších kontrolných inštitúcií v súčasnosti koordinuje kooperatívny audit na tému: Príjmy miest a obcí za poskytovanie kvalitných služieb občanom počas pandémie, v ktorom je aktívnym účastníkom aj NKÚ SR. Kde vidí auditor Acevski priestor na spoluprácu oboch kontrolných úradov? „Audítorstvo je komplexnou záležitosťou, a je veľa tém a oblastí, z ktorých môžu najvyššie kontrolné inštitúcie oboch krajín zdieľať svoje skúsenosti, napr. digitalizácia úkonov pre lepšie plánovanie auditu, spracovanie správ z auditu a ich vizualizácia, kontrola a zabezpečenie kvality auditu či transparentnosť a zodpovednosť najvyššieho kontrolného úradu voči zainteresovaným stranám.“ Dodal, že najvyššie kontrolné inštitúcie musia zabezpečiť neustálu kvalitu úkonov, ak majú dohliadať na verejné prostriedky a prispieť k lepšiemu hospodáreniu s nimi.

Spolupráca obomi smermi

Severné Macedónsko sa stalo partnerskou krajinou programu Verejné financie pre rozvoj v roku 2018. Program umožňuje zdieľať slovenské znalosti a skúsenosti v oblasti riadenia verejných financií s partnermi. Spolupráca so Slovenskom vo forme študijných ciest a prípravy výskumných a strategických dokumentov poskytla Severnému Macedónsku viacero návrhov na vylepšenie.

Na druhej strane si Borce Trenovski myslí, že aj slovenskí odborníci sa môžu v mnohom inšpirovať macedónskymi kolegami. Ako príklad uvádza digitálne nástroje pre zavádzanie tzv. otvorených financií alebo SMART systémov pre verejné financie, ktoré plánuje Severné Macedónsko zaviesť v najbližšom období na zvýšenie efektívnosti verejných výdavkov, či zavedenie výkonnostného systému s cieľom podporiť efektívnosť financií na miestnej úrovni. Aby sa posilnila výmena informácií medzi oboma krajinami, navrhuje „zriadiť stálu pracovnú skupinu, ktorá si bude priebežne vymieňať konkrétne skúsenosti, informácie o zmenách v legislatíve, osvedčených postupoch a plánovaných reformách“. Dodáva: „Vytvorenie pracovnej skupiny navyše umožní spoločne pracovať na výzvach a hľadať riešenia, ktoré okrem vylepšenia systému miestnych daní prispejú k budovaniu spoločných kapacít, vzájomnej spolupráci a partnerstvu.”