Slovensko odovzdalo Severnému Macedónsku skúsenosti z transferového oceňovania

O dobrej praxi v transferovom oceňovaní sa od Slovenska učili daňoví kontrolóri zo Severného Macedónska, ktorí sa v máji 2022 zúčastnili študijnej cesty do Bratislavy.

Slovensko má bohaté skúsenosti so správou daní a súvisiacimi procesmi. Zástupcovia Daňovej správy a Ministerstva financií zo Severného Macedónska sa zúčastnili študijnej cesty, kde sa dozvedeli o najnovších zmenách v legislatíve transferového oceňovania a postupe pri riešení daňových sporov na medzinárodnej úrovni, či krokoch v procese analýzy porovnateľnosti. Zdieľali sa aj praktické skúsenosti z daňových kontrol a preberali rôzne prípadové štúdie, ktoré majú Severnému Macedónsku pomôcť dosiahnuť pokrok v oblasti transferového oceňovania a daňových kontrol.

„Severné Macedónsko urobilo značný pokrok v príprave podrobných legislatívnych ustanovení o transferovom oceňovaní, avšak inštitúcie stále nemajú dostatočné kapacity na to, aby tieto problémy riešili. Vďaka podpore Rozvojového programu OSN (UNDP) majú daňoví úradníci možnosť školiť sa v oblasti auditu pre všetky typy daní. My v UNDP veríme, že efektívne daňové systémy sú kľúčové pre trvalo udržateľný rozvoj a inkluzívny rast, preto podporujeme Severné Macedónsko v snahe zvýšiť efektívnosť daňových politík. Naďalej budeme radi pokračovať v podpore silnejšieho národného daňového systému,“ hovorí Biljana Cvetanovska Gugoska, vedúca oddelenia demokratického vládnutia z UNDP v Severnom Macedónsku.

Transferové oceňovanie je špecifickou súčasťou zdaňovania. Tento proces má zabezpečiť spravodlivé rozdelenie príjmov z transakcií medzi prepojené spoločnosti, z ktorých väčšina má sídlo v zahraničí. Rieši otázky typu ako nastaviť pravidlá pre spravodlivé zdanenie a vrátiť príjmy z medzinárodných transakcií späť do krajiny pôvodu. Severné Macedónsko už všeobecné pravidlá má, keďže v roku 2019 prijalo legislatívu o transferovom oceňovaní. Výzvou ostáva jej aplikácia v praxi. „Macedónski kolegovia ešte potrebujú nazbierať viac skúseností, predovšetkým s vykonávaním daňových kontrol transferového oceňovania. Tým, že sa zameriavame najmä na praktické postupy v daňových kontrolách, môžeme v tejto oblasti vidieť veľký pokrok,“ hovorí Silvia Karelová z Finančnej správy SR.

Dôležitejšia je prax než teória

Využitím metódy priameho zapojenia do daňovej kontroly mohli účastníci prezentovať reálne prípady daňových kontrol, ktoré vykonali v Severnom Macedónsku. Spoločne s lektormi tak mohli preberať realizované kroky a konzultovať, čo pri nich robiť lepšie. Konzultantku Vivien Albertovú z Finančnej správy SR interakcia účastníkov pozitívne prekvapila: „Kolegovia boli na stretnutiach aktívni a kládli naozaj náročné otázky v súvislosti s najaktuálnejšími otázkami procesov transferového oceňovania. Verím, že táto študijná cesta mala pre nich význam a že skúsenosti, o ktoré sme sa s nimi podelili, využijú v praxi.“ Severné Macedónsko už vytvorilo špecializovaný tím daňových kontrolórov, ktorí vykonávajú úlohy súvisiace s transferovým oceňovaním. „Dúfam, že sa zamerajú na zložitejšie prípady. V tejto fáze sú ešte len na začiatku a budú potrebovať viac skúseností, ale dúfam, že sa z nich veľmi skoro stanú odborníci v tejto oblasti,“ uzatvára Silvia Karelová.

Študijná cesta sa uskutočnila v rámci projektuPodpora reformy riadenia verejných financií v Severnom Macedónsku“, ktorý je súčasťou spoločného programu Ministerstva financií SR a UNDP s názvom Verejné financie pre rozvoj.