Slovensko podporí prípravu Národnej stratégie rozvoja Severného Macedónska

Minister financií SR podpísal Dohodu o finančnom príspevku k projektu “Podpora prípravy Národnej stratégie rozvoja 2022 – 2042 Republiky Severného Macedónska – fáza III” s medzinárodnou organizáciou Rozvojový program OSN (UNDP).

Plynulé rozvíjanie spolupráce Slovenska a Severného Macedónska v oblasti podpory inovácií bude pokračovať implementáciou projektu „Podpora prípravy Národnej stratégie rozvoja 2022 – 2042 Republiky Severného Macedónska – fáza III (NDS)“. Minister financií SR podpísal Dohodu o finančnom príspevku s medzinárodnou organizáciou Rozvojový program OSN (UNDP) so zastúpením v Severnom Macedónsku v auguste 2022, výška finančného príspevku predstavuje 252 500 eur.

Cieľom projektu je prispieť k zavedeniu národného inštitucionálneho mechanizmu, ktorý sformuluje a skoordinuje tvorbu Národnej stratégie rozvoja na roky 2022 – 2042 a pomôže s jej implementáciou. Projekt sa zameriava na zmenu tvorby a implementácie národných politík krajiny, konkrétne na: (i) prípravu strategického a flexibilného plánu rozvoja krajiny na dvadsať rokov s celospoločenským dosahom, (ii) posilňovanie kapacít riadiacej štruktúry NDS v plánovaní politík a predvídaní rizika, (iii) proces spoluvytvárania vízie krajiny za účasti občianskej spoločnosti, verejnosti, akademickej obce a iných organizácií, (iv) vypracovanie inovačného finančného rámca na zabezpečenie implementácie NDS.

Finančný príspevok MF SR  bude smerovať predovšetkým na aktivity súvisiace s nastavovaním finančného rámca stratégie a vyškolenie riadiacej štruktúry stratégie. Na financovaní projektu sa podieľajú viacerí donori, napr. Spojené kráľovstvo a americká rozvojová agentúra USAid. Celkový rozpočet tretej fázy projektu je 1, 315 mil. USD.

Plánované aktivity

V rámci výstupu – príprava NDS – sa MF SR zaviazalo finančne podporiť zafinancuje nasledovné aktivity:

  • príprava ekonomických analýz v oblasti nastavenia priorít /opatrení / indikátorov hospodárskeho rastu;
  • kontrolu kvality;
  • definovanie obsahu NDS – spoločné plánovanie s občanmi na tému inovatívneho financovania (vrátane návrhov pilotných projektov inovatívneho financovania), procesu tvorby politík a roly súkromného sektora v rozvojovej agende krajiny;
  • analýza súčasných mechanizmov financovania národných stratégií a prípravu plánu na zlepšenie;
  • zosúladenie cieľov NDS s plánmi štátnych inštitúcií (hospodársky rozvoj, verejné financie, fiškálna decentralizácia, právny štát a boj proti korupcii) a programami politických strán.

V rámci výstupu – zriadenie a vyškolenie riadiacej štruktúry NDS – MF SR podporí nasledovné aktivity:

  • práca so štátnymi inštitúciami a politickými stranami na zapracovaní cieľov národnej stratégie rozvoja do ich stratégií a programov;
  • práca s kľúčovými národnými inštitúciami a mimovládnymi partnermi na strategických zručnostiach („foresight and future thinking“) v oblasti verejného financovania a inovatívnych spôsoboch financovania národných stratégií;
  • zriadenie koordinačného mechanizmu NDS zameraného na verejné financovanie, finančný rámec NDS, monitorovanie akčného plánu NDS.

Projekt je iniciatívou podpredsedu vlády Severného Macedónska pre hospodárske záležitosti, pričom myšlienka, metodológia i proces tvorby NDS má podporu celej vlády. Okrem konkrétnych výstupov projekt v širšom rámci prispieva k napĺňaniu cieľov udržateľného rozvoja a Agendy 2030 a tiež k plneniu záväzkov SR v oblasti výdavkov na rozvojovú spoluprácu.

Severné Macedónsko patrí medzi prioritné krajiny rozvojovej spolupráce Ministerstva financií Slovenskej republiky od roku 2018. MF SR podporuje túto krajinu formou technickej pomoci v spolupráci s Rozvojovým programom OSN (UNDP). Doterajšie projekty pre Severné Macedónsko sa zameriavali na zlepšovanie verejných financií a inovácie vo verejnej správe.

Projekt nie je súčasťou programu Verejné financie pre rozvoj, ktorý sa v krajine implementuje od roku 2018. Viac tu.