Severné Macedónsko

Severné Macedónsko bolo začiatkom 90. rokov 20. storočia po rozpade Juhoslávie síce ušetrené etnických čistiek, no jeho sociálny a hospodársky rozvoj desaťročia zaostával z dôvodu politických nepokojov. V prvých rokoch 21. storočia prebehlo v krajine povstanie albánskej menšiny, s Gréckom sa viedol spor o názov krajiny a autoritárska vláda plná podozrení z korupcie trvala niekoľko rokov. Smerovanie Severného Macedónska sa zmenilo po roku 2017 ako reakcia na masívne ľudové protesty. Následne bol prijatý súbor reforiem a v roku 2018 krajina uzavrela dohodu s Gréckom o svojom premenovaní na Severomacedónsku republiku.

Severnému Macedónsku bol udelený štatút kandidátskej krajiny EÚ v decembri 2005, no otvorenie prístupových rokovaní bolo neskôr podmienené implementáciou urgentných reformných priorít. V roku 2018 boli na základe dosiahnutého pokroku, znovu obnovené prístupové rokovania. Posun nastal v roku 2020, kedy Európska rada schválila Závery o rozširovaní a procese stabilizácie a pridruženia, a zároveň bol predložený návrh rokovacieho rámca členským štátom EÚ. Integrácia do EÚ závisí od zlepšení v kľúčových oblastiach ako súdnictvo, boj proti korupcii a organizovanému zločinu, spravodajské služby a verejná správa, ako aj riadenie verejných zdrojov.

Verejné financie pre rozvoj v Severnom Macedónsku

od roku: 2018

Severné Macedónsko sa stalo partnerskou krajinou programu Verejné financie pre rozvoj v roku 2018. Dopyt po expertíze sa týka hlavne riešenia problémov s neformálnou ekonomikou, s bojom proti daňovým únikom a daňovým podvodom, fiškálnou decentralizáciou a fiškálnou efektívnosťou a obstarávaním verejných služieb a tovarov.

ZAMERANIE AKTIVÍT: Projekt technickej asistencie nadväzuje na opatrenia a aktivity Programu reforiem verejných financií na roky 2018 – 2020 a dlhodobej vízie Ministerstva financií Severného Macedónska v tejtooblasti. Aktivity sa zameriavajú na posilňovanie kapacít ministerstva financií a daňovej správy (aj na úrovni samospráv) v nasledovných oblastiach:

 1. boj proti neformálnej ekonomike prostredníctvom podpory:
  • nastavenia a zefektívnenia systému transferového oceňovania,
  • výmeny informácií na daňové účely,
  • zlepšenia administrácie miestnych daní.
 2. posilnenia fiškálnej autonómie a posilnenia kapacít výberu daní na miestnej úrovni (fiškálna decentralizácia)
 3. posilnenia fiškálnej efektívnosti a zefektívnenia obstarávania verejných tovarov a služieb

Výsledky

 • V rámci technickej asistencie v oblasti transferového oceňovania bol slovenskými expertmi spracovaný Manuál pre efektívne zavedenie transferového oceňovania. Zároveň sa konala misia slovenských expertov do Severného Macedónska a následne v rámci študijnej cesty pre 20 macedónskych úradníkov boli prezentované osvedčené postupy a konkrétne príklady aplikácie transferového oceňovania v SR.
 • V oblasti správy miestnych daní bola spracovaná Analýza a manuál riadenia miestnych daní a následne sa konala misia slovenských expertov do Macedónska a následne  študijná cesta daňových a finančných expertov zo Severného Macedónska, počas ktorých MF SR prezentovalo slovenský model správy a výberu dane z nehnuteľností v kontexte originálnych kompetencií samosprávy a jej práva na samofinancovanie.
 • V rámci technickej asistencie v oblasti výmeny informácií na daňové účely bol spracovaný Manuál pre efektívne zvýšenie výmeny informácii na daňové účely pre macedónsku daňovú správu a tiež sa konala dvojdňová misia slovenských expertov do Macedónska, počas ktorej okrem iného boli na seminári predstavené praktické skúsenosti Slovenska v tejto oblasti.