Severné Macedónsko

Severné Macedónsko bolo začiatkom 90. rokov 20. storočia po rozpade Juhoslávie síce ušetrené etnických čistiek, no jeho sociálny a hospodársky rozvoj zaostával z dôvodu politických nepokojov desaťročia. V krajine prebehlo povstanie albánskej menšiny v prvých rokoch 21. storočia, s Gréckom sa viedol spor o názve krajiny a autoritátorska vláda plná podozrení z korupcie trvala niekoľko rokov. Smerovanie Severného Macedónska sa zmenilo po roku 2017 ako reakcia na masívne ľudové protesty a po šesťmesačnej politickej stagnácii, keď bola zostavená nová koaličná vláda na čele s bývalými opozičnými lídrami. Následne bol prijatý súbor reforiem a v roku 2018 krajina uzavrela dohodu s Gréckom o svojom premenovaní na Severomacedónsku republiku.

Severnému Macedónsku bol udelený štatút kandidátskej krajiny EÚ v decembri 2005, no otvorenie prístupových rokovaní boli neskôr podmienené implementáciou “urgentných reformných priorít”. V roku 2018 boli s krajinou, na základe dosiahnutého pokroku, znovu obnovené prístupové rokovania. Integrácia do EÚ bude závisieť od zlepšení v kľúčových oblastiach ako súdnictvo, boj proti korupcii a organizovanému zločinu, spravodajské služby a verejná správa, ako aj riadenie verejných zdrojov.

Program Verejné Financie v Severnom Macedónsku

Severné Macedónsko boli pridané na zoznam partnerských krajín projektu v roku 2018. O spolupráci s touto krajinou rozhodla projektová rada a následne bola projektovému tímu zo strany Ministerstva financií Severného Macedónska doručená žiadosť o poskytnutie technickej asistencie. Dopyt po expertíze sa dotýkal tranferového oceňovania a automatickej výmeny informácií na daňové účely.

Vypracovaný projekt technickej asistencie nadväzuje na opatrenia a aktivity programu reforiem verejných financií na roky 2018 – 2020 a dlhodobej vízie Ministerstva Severného Macedónska v tejto oblasti. Aktivity sa zameriavajú na posilňovanie kapacít ministerstva financií a daňovej správy (aj na úrovni samospráv) v medzinárodnom zdaňovaní.

Spoluprácu tvoria tri komponenty:

  1. Poradenstvo v oblasti transferového oceňovania
  2. Výmena informácií na daňové účely
  3. Zlepšenie administrácie miestnych daní

Aktivity sú realizované prostredníctvom expertných misií do Severného Macedónska, analýz a konzultácií, študijných návštev na Slovensku a prípravy smerníc miestnymi konzultantmi.