Čo sa podarilo v roku 2022

Napriek globálnym výzvam, ktorým svet čelil v roku 2022, partnerské krajiny programu Verejné financie pre rozvoj (PFD) pokračujú v zavádzaní reforiem.

Vďaka projektom podporovaným Ministerstvom financií SR nastalo v roku 2022 viacero zlepšení v riadení verejných financií. Bosna a Hercegovina posilňuje strategické plánovanie, Moldavsko zefektívňuje štátny rozpočet, Čierna Hora nastavuje komplexnejšiu hospodársku politiku, Severné Macedónsko zlepšuje aplikáciu daňovej správy nastavovaním procesu transferového oceňovania a Srbsko hospodársky rozvoj obcí.

Bosna a Hercegovina vytvára fiškálny priestor pre ciele udržateľného rozvoja

Pretaviť Agendu 2030 do verejných politík, legislatívy a opatrení si vyžaduje fungujúce prepojené systémy. Niektoré samosprávne oblasti v Bosne, napríklad Republika srbská, dosiahli významný pokrok v efektívnom strategickom plánovaní a celkovom riadení rozvoja. Ich systém je v súlade so strednodobým aj ročným rozpočtovým plánovaním. V praxi však implementácia novej legislatívy naráža na viacero výziev.

Vláda v Bosne a Hercegovine pracuje aj na vytvorení rámca financovania pre ciele udržateľného rozvoja. Dôležitým krokom v procese sú revízie verejných výdavkov spojených s cieľmi udržateľného rozvoja, ktoré boli vypracované v roku 2022. Poskytujú prehľad finančných alokácií na priority trvalo udržateľného rozvoja, ktorý pomôže určiť zameranie vládnych priorít na nasledujúce roky. Rozvojový program OSN (UNDP) tiež preskúmal, ktoré z nástrojov financovania trvalo udržateľného rozvoja používaných vo svete by sa dali aplikovať v Bosne.

Návrh a realizácia školiaceho programu v rámci existujúceho systému vzdelávania štátnych zamestnancov podporuje udržateľnosť výsledkov programu Verejné financie pre rozvoj. Poznatky nadobudnuté počas trvania projektu tak ostávajú v národnom systéme vzdelávania a budú dostupné štátnym zamestnancom v celej krajine. Školiaci program pomohol 15 miestnym samosprávam a 2 autonómnym kantónom s budovaním kapacít v oblasti vnútornej kontroly.

Čierna Hora zapája do verejných politík občanov

Hospodársku politiku Čiernej Hory na najbližšie tri roky určuje Program hospodárskej reformy na roky 2022-2024. Dokument, ktorý predstavuje základ pre ekonomický dialóg v rámci prístupových rokovaní do EÚ pomohli pripraviť medzinárodní a národní experti z programu Verejné financie pre rozvoj. Európska komisia pozitívne hodnotila vybrané reformy aj celý proces prípravy dokumentu.

UNDP a Ministerstvo financií SR spolu s Ministerstvom financií Čiernej Hory sa zameriavajú aj na občiansku participáciu. K vyššej účasti občanov na monitorovaní implementácie verejných politík a služieb majú pomôcť tri koncepty: programové rozpočtovanie, strednodobý rozpočtový rámec a kapitálové rozpočtovanie. Ich zavedenie je pre samosprávy v Čiernej Hore zákonnou povinnosťou a bolo od začiatku podporované poskytovaním komplexnej pomoci z programu Verejné financie pre rozvoj.

Moldavsko zlepšuje plnenie rozpočtu

Záujem vlády v Moldavsku zlepšiť riadenie verejných financií stúpol po vypracovaní hodnotenia financovania rozvoja. Vytvorený prehľad existujúcich finančných nástrojov poskytuje možnosti na mobilizáciu nových dodatočných finančných zdrojov na financovanie národných priorít spojených s cieľmi udržateľného rozvoja.

Po úspešných minulých hodnoteniach v oblasti školstva a pôdohospodárstva prebieha ďalšie pre oblasť zdravotníctva. Cieľom revízie výdavkov je identifikovať aspoň 5 % úspor v súčasnom rozpočte a efektívnejšie prerozdeliť zdroje na iné priority v rámci sektora. Ministerstva financií a ministerstva zdravotníctva boli za podpory slovenských expertov vyškolení na to, aby vedeli zhodnotiť efektívnosť verejných výdavkov určených pre zdravotníctvo.

Severné Macedónsko otvorilo výber daňových príjmov

Projekt v Severnom Macedónsku prispel k reforme riadenia verejných financií v krajine hlavne vplyvom na transferové oceňovanie. Posilnili sa kapacity Daňovej správy a vypracovali sa vôbec prvé správy o transferovom oceňovaní v krajine. Vznikli interné akty, technická špecifikácia pre digitálny systém a nový zákon o automatickej výmene informácií na účely Daňového úradu a Ministerstva financií Severného Macedónska. Posilňuje sa tým schopnosť krajiny účinne bojovať proti daňovým únikom podľa medzinárodných noriem.

Na miestnej úrovni aktivity projektu zvyšujú efektívnosť výberu daní spustením pilotného digitálneho nástroja na výpočet a správu dane z nehnuteľností v meste Sveti Nikole. Vďaka tomu mesto zvýšilo výber daní na 220 %. Projekt tiež pomohol dať šedú ekonomiku viac do pozornosti vládnym orgánom a ministerstvu financií. Pomohlo vypracovanie akčného plánu na zníženie jej podielu, ako aj definovanie ukazovateľov na jej meranie a monitorovanie. Posilnila sa aj úloha Štátneho kontrolného úradu Severného Macedónska ako strážcu verejných prostriedkov. Prispelo k tomu budovanie kapacít v oblasti auditu účtovných závierok zostavených na akruálnom princípe, auditu dodržiavania princípu hodnoty za peniaze a auditu samosprávy.

Srbsko pomáha hospodárskemu rozvoju na miestnej úrovni

Donori v Srbsku vnímajú Slovensko ako silného podporovateľa miestneho ekonomického rozvoja. Väčšina samospráv v Srbsku nespĺňa minimálne požiadavky na riadenie komplexných činností súvisiacich s územným plánovaním a ekonomickým rozvojom. Rozpočty sa väčšinou plánujú ročne, hoci zákonné požiadavky zohľadňujú investičné potreby v trojročnom horizonte. Slovenský expert Ján Marušinec pripravil a prezentoval komplexnú porovnávaciu štúdiu o strednodobých rozpočtových rámcoch obcí. Predstavil fiškálne opatrenia, ktoré by samosprávam umožnili tvoriť fiškálnu politiku nad rámec ročného rozpočtového kalendára.

Projektová snaha zlepšiť riadenie a ekonomické plánovanie na miestnej úrovni priniesla ovocie. V roku 2022 päť miestnych parlamentov prijalo plány rozvoja a štyri ďalšie vypracovali strednodobé plány v súlade s novým zákonom o systéme plánovania.

Viac o programe v každej z partnerských krajín si môžete prečítať tu.