Bosna a Hercegovina sa na Slovensku vzdelávala o vnútornej kontrole

Experti z Bosny a Hercegoviny navštívili Ministerstvo financií SR a dva regióny, aby zistili, ako na Slovensku funguje proces vnútornej kontroly.

20 expertov samospráv a kantónov z Bosny a Hercegoviny spolu so zástupcami Ministerstva financií Federácie Bosny a Hercegoviny a Ministerstva správy a miestnej samosprávy z Republiky srbskej sa počas návštevy slovenského ministerstva financií a dvoch regiónov oboznamovali s fungovaním vnútornej kontroly.

Bosna a Hercegovina, podobne ako iné krajiny v regióne, čelí nedostatku pracovnej sily. K efektívnemu hospodáreniu s verejnými prostriedkami môže významne prispieť dobre štruktúrovaný systém vnútornej kontroly. Okrem jeho posilnenia je potrebné aj podporovať povedomie o jeho kľúčovej úlohe pri zvyšovaní prevádzkovej efektívnosti, zlepšovaní organizačného riadenia a nastavovaní rozpočtových výdavkov. 

Jednou z aktivít zameraných na zlepšenie existujúcich systémov vnútornej kontroly bola aj študijná cesta na Slovensko. Cieľom bolo zdieľať osvedčené postupy vnútornej kontroly vo verejnej správe na Slovensku. Medzi účastníkmi boli zástupcovia Ministerstva financií Federácie Bosny a Hercegoviny, ako aj zástupcovia niektorých obcí a kantónov. 

So slovenskými kolegami sme si mohli vymeniť osvedčené postupy a diskutovať o dôležitosti vnútornej kontroly, digitalizácie a zameraní na blahobyt občanov. Verím, že niektoré zo získaných poznatkov v budúcnosti uplatníme aj v našich organizáciách a že dobrá spolupráca s Ministerstvom financií SR bude pokračovať, uviedla Belma Islamović z Oddelenia centrálnej harmonizácie Ministerstva financií Federácie Bosny a Hercegoviny. Toto oddelenie vydáva predpisy a metodiky v oblasti vnútornej kontroly. 

Účel najlepšie splní program šitý na mieru 

Program študijnej návštevy vychádzal z konkrétnych požiadaviek partnerov. Oboznámili sa s legislatívnym a metodickým rámcom účtovníctva a výkazníctva slovenského verejného sektora, technickými a inštitucionálnymi požiadavkami MF SR na finančnú kontrolu a audit, rozpočtovým systémom a daňovými pravidlami pre samosprávy aj informačným systémom DEUS. S legislatívou v praxi sa oboznámili počas návštevy Trnavského samosprávneho kraja a mestskej časti Petržalka. Vďaka dialógu a diskusiám mali účastníci odpovede na všetky otázky či nejasnosti. 

Študijná cesta na Slovensko bola pre mňa osobne veľmi dôležitá. Získané poznatky a skúsenosti sa budem snažiť využiť na zlepšenie systému finančného riadenia a kontroly, ktorý koordinujem na Ministerstve financií kantónu Posavina,vraví Marko Živković. 

Mnohí účastníci zastávajú kľúčové pozície pri koordinácii rozvoja vnútorných kontrol v rámci svojich miestnych samospráv či kantónov a môžu sa zasadzovať o prijatie osvedčených postupov pred rozhodovacími orgánmi a vyšším manažmentom. Dúfame, že dobrá prax zo Slovenska sa bude úspešne uplatňovať v celom verejnom sektore, uzatvára Maja Smrzlić zo zastúpenia UNDP v Bosne a Hercegovine. 

O programe 

Študijná cesta sa uskutočnila v rámci programu Verejné financie pre rozvoj (PFD), ktorý je spoločnou iniciatívou Ministerstva financií SR a Rozvojového programu OSN (UNDP). Program je zameraný na poskytovanie technickej pomoci a budovanie kapacít pre inštitúcie v krajinách východnej Európy a západného Balkánu na ceste do Európskej únie.  

Bosna a Hercegovina sa stala jednou z partnerských krajín programu v roku 2020. Viac informácií: https://bit.ly/PFD_BIH