Moldavsko

Moldavsko vyhlásilo nezávislosť v roku 1991, po rozpade Sovietskeho zväzu. Napriek tomu, že je jednou z troch krajín Východného partnerstva, ktoré podpísali s Európskou úniou asociačnú dohodu vrátane komplexnej dohody o voľnom obchode (v roku 2014), jej pokrok v integrácii do EÚ blokujú nevyriešené otázky územnej celistvosti a sociálno-ekonomické obmedzenia.

Krajina uskutočňuje reformy s podporou medzinárodných partnerov, ako sú Medzinárodný menový fond a Svetová banka. Zároveň prechádza procesom administratívnej a fiškálnej decentralizácie. V roku 2017 sa uskutočnila reforma verejnej správy s cieľom zlepšiť poskytovanie služieb občanom. Pretrvávajú výzvy týkajúce sa správy vecí verejných, najmä vo finančnom sektore, a efektívnosti verejných výdavkov.

Verejné financie pre rozvoj v Moldavsku

OD ROKU: 2011

V roku 2009 bol Moldavsku pridelený štatút prioritnej krajiny v slovenskej strednodobej stratégii rozvojovej pomoci. Ministerstvo financií SR začalo pôsobiť v Moldavsku na základe Memoranda o spolupráci, ktoré podpísali ministri financií oboch krajín začiatkom roka 2011.

ZAMERANIE AKTIVÍT: Aktivity sa zameriavajú na posilnenie riadenia verejných financií. Ťažiskom spolupráce je predovšetkým budovanie kapacít v oblasti rozpočtovej a fiškálnej politiky a programového rozpočtovania.

I. Rozpočtová reforma a programové rozpočtovanie

Moldavsko si stanovilo za cieľ zlepšiť rozpočtovú a fiškálnu politiku tak, aby dosiahlo efektívnosť, transparentnosť a zodpovednosť pri využívaní verejných finančných zdrojov. Súčasťou národných reformných stratégií a programov v období 2009 až 2013 bolo okrem iného aj zlepšenie systému miestnych verejných financií a zabezpečenie finančnej autonómie samospráv. V nadväznosti na tieto aktivity Ministerstvo financií Moldavska prijalo koncept programového rozpočtovania, ktorý aj zákonne ukotvilo. V tejto súvislosti od roku 2014 musia verejné inštitúcie pripravovať aj návrh strednodobého rozpočtového rámca ako aj povinne reportovať výdavky rozpočtu vrátane dosiahnutých výsledkov programov, spadajúcich do kompetencie konkrétnej inštitúcie.

V rámci programu Verejné financie pre rozvoj Ministerstvo financií Moldavskej republiky získalo širokú podporu vlády zaviesť programové rozpočtovanie, ktoré je spojené so sledovaním výkonov. Program Verejné financie pre rozvoj poskytoval Moldavsku technickú asistenciu v príprave a nastavovaní programového rozpočtovania.

Výsledky

 • Vytvorenie Praktickej príručky pre miestne orgány verejnej správy o implementácii programového rozpočtovania.
 • Príklady dobrých a zlých postupov pri stanovovaní cieľov, úloh a výkonnostných ukazovateľov programového rozpočtovania v orgánoch štátnej a miestnej správy.
 • Vytvorenie fiškálnych pravidiel pre miestnu úroveň s cieľom posilniť fiškálne riadenie, fiškálnu disciplínu a udržateľnosť po decentralizácii.
 • Zlepšenie metodiky monitorovania a hodnotenia programového rozpočtovania moldavského ministerstva financií.
 • Slovenskí experti pomohli navrhnúť komplexný plán rozvoja kapacít na roky 2016-2020 na zavedenie programového rozpočtovania na celonárodnej úrovni.
 • V rámci technickej asistencie bola podporená Stratégia Ministerstva financií Moldavskej republiky pre expanziu projektového rozpočtovania v oblasti rozvoja kapacít. Boli nastavené  školiace systémy (učebné osnovy, vzdelávacie materiály), realizovali sa školenia školiteľov na centrálnej a miestnej úrovni a špecializované školenia pre vysokopostavených vládnych predstaviteľov (ministri, zástupcovia ministrov, členovia parlamentných komisií a iní štátni zástupcovia).
 • Program odbornej prípravy programového rozpočtovania bol vypracovaný v roku 2012 a aktualizovaný v roku 2016 na základe výsledkov hodnotenia kapacít a analýzy školiacich potrieb.
 • V roku 2016 bol pre ústredné a miestne verejné orgány vypracovaný vzdelávací balík pre monitorovanie a hodnotenie programových rozpočtov.
 • Realizovali sa aj školenia školiteľov k monitorovaniu a hodnoteniu programových rozpočtov.

II. Iná technická asistencia pri reforme riadenia verejných financií (PFM)

Výsledky

 • Posilnenie kapacít Kongresu miestnych orgánov Moldavska v oblasti riadenia verejných financií prostredníctvom výmeny skúseností so Združením miest a obcí Slovenska.
 • Posilnenie kapacít ministerstva financií a rezortných ministerstiev v oblasti revízie výdavkov štátneho rozpočtu (projekt realizovaný v spolupráci s MMF): V rámci projektu sa uskutočnili praktické školenia a tréningy analytikov ministerstva financií a ministerstva školstva (2019) k zavedeniu systému revízie výdavkov do štátneho rozpočtovania. Na základe výsledkov boli vypracované Usmernenia pre revízie výdavkov určené pre riaditeľstvo zodpovedné za riadenie procesu revízií. Od roku 2020 prebieha obdobný projekt na Ministerstve poľnohospodárstva a potravinárstva Moldavskej republiky.