Moldavsko

Slovenská republika realizuje rozvojovú spoluprácu v Moldavsku od roku 2009 s cieľom podpory stabilného fungujúceho demokratického štátu a zlepšenia životných podmienok jeho obyvateľov. Krajina aktuálne predstavuje jednu z teritoriálnych priorít rozvojovej spolupráce SR. Rámcové podmienky spolupráce upravuje aktuálna Stratégia SR pre rozvojovú spoluprácu s Moldavskou republikou na roky 2021 – 2023, ktorá definuje tri sektorové priority:

 • zdieľanie transformačných skúseností na podporu budovania stabilného a demokratického Moldavska,
 • zefektívňovanie manažmentu vodných a iných prírodných zdrojov, odpadového hospodárstva a ochrany životného prostredia na zlepšenie kvality života a zdravia obyvateľov,
 • zavádzanie inovácií na zlepšenie výkonnosti podnikateľského sektora.

Ministerstvo financií SR začalo pôsobiť v Moldavsku na základe Memoranda o spolupráci, ktoré podpísali ministri financií oboch krajín v roku 2011. Od tohto času sa v Moldavsku implementuje program Verejné financie pre rozvoj.

ZAMERANIE AKTIVÍT: Rozvojové aktivity v Moldavsku sa zameriavajú na zlepšovanie riadenia verejných financií. Ťažiskom spolupráce je posilňovanie kapacít v oblasti rozpočtovej a fiškálnej politiky. Technická asistencia prebieha v súlade s národnými reformnými plánmi Moldavska s presahom na riadenie verejných financií, ako aj v súlade s rozvojovými cieľmi SR v sektore dobrá správa vecí verejných a budovanie občianskej spoločnosti.

I. Rozpočtová reforma a programové rozpočtovanie

Moldavsko si stanovilo za cieľ zlepšiť rozpočtovú a fiškálnu politiku tak, aby dosiahlo efektívnosť, transparentnosť a zodpovednosť pri využívaní verejných finančných zdrojov. Súčasťou národných reformných stratégií a programov v období 2009 až 2013 bolo okrem iného aj zlepšenie systému miestnych verejných financií a zabezpečenie finančnej autonómie samospráv. V nadväznosti na tieto aktivity Ministerstvo financií Moldavska prijalo koncept programového rozpočtovania, ktorý aj zákonne ukotvilo. V tejto súvislosti od roku 2014 musia verejné inštitúcie pripravovať aj návrh strednodobého rozpočtového rámca ako aj povinne reportovať výdavky rozpočtu vrátane dosiahnutých výsledkov programov, spadajúcich do kompetencie konkrétnej inštitúcie.

V rámci programu Verejné financie pre rozvoj Ministerstvo financií Moldavskej republiky získalo širokú podporu vlády zaviesť programové rozpočtovanie, ktoré je spojené so sledovaním výkonov. Program Verejné financie pre rozvoj poskytoval Moldavsku technickú asistenciu v príprave a nastavovaní programového rozpočtovania.

Výsledky

 • Vytvorenie Praktickej príručky pre miestne orgány verejnej správy o implementácii programového rozpočtovania.
 • Príklady dobrých a zlých postupov pri stanovovaní cieľov, úloh a výkonnostných ukazovateľov programového rozpočtovania v orgánoch štátnej a miestnej správy.
 • Vytvorenie fiškálnych pravidiel pre miestnu úroveň s cieľom posilniť fiškálne riadenie, fiškálnu disciplínu a udržateľnosť po decentralizácii.
 • Zlepšenie metodiky monitorovania a hodnotenia programového rozpočtovania moldavského ministerstva financií.
 • Slovenskí experti pomohli navrhnúť komplexný plán rozvoja kapacít na roky 2016-2020 na zavedenie programového rozpočtovania na celonárodnej úrovni.
 • V rámci technickej asistencie bola podporená Stratégia Ministerstva financií Moldavskej republiky pre expanziu projektového rozpočtovania v oblasti rozvoja kapacít. Boli nastavené  školiace systémy (učebné osnovy, vzdelávacie materiály), realizovali sa školenia školiteľov na centrálnej a miestnej úrovni a špecializované školenia pre vysokopostavených vládnych predstaviteľov (ministri, zástupcovia ministrov, členovia parlamentných komisií a iní štátni zástupcovia).
 • Program odbornej prípravy programového rozpočtovania bol vypracovaný v roku 2012 a aktualizovaný v roku 2016 na základe výsledkov hodnotenia kapacít a analýzy školiacich potrieb.
 • V roku 2016 bol pre ústredné a miestne verejné orgány vypracovaný vzdelávací balík pre monitorovanie a hodnotenie programových rozpočtov.
 • Realizovali sa aj školenia školiteľov k monitorovaniu a hodnoteniu programových rozpočtov.

II. Budovanie kapacít v oblasti zavedenia revízie verejných výdavkov

V rokoch 2017-2021 realizoval v Moldavsku Medzinárodný menový fond (MMF) program technickej asistencie, ktorého cieľom bolo:

a) posilniť inštitúcie na zavedenie pravidelnej revízie výdavkov verejnej správy,
b) riešiť fiškálne riziká štátnych podnikov, samospráv, výdavky a narastajúci externý dlh,
c) riešiť implementáciu štrukturálnych reforiem.

V rámci tohto programu MF SR a UNDP spolupracovali s MMF na posilňovaní kapacít rozpočtových analytikov a zavádzaní procesu revízie výdavkov, a to vďaka znalostiam moldavskej rozpočtovej praxe (Slovensko pracuje s moldavskými rozpočtármi na ich reforme a nastavovaní programového rozpočtovania od roku 2011) a súvislostiam medzi programovým rozpočtovaním a revíziou výdavkov. V rokoch 2018 – 2021 slovenskí experti prispeli k vypracovaniu prvých revíznych správ na Ministerstve školstva, kultúry a výskumu a na Ministerstve pôdohospodárstva, regionálneho rozvoja a životného prostredia.

Výsledky

 • Posilnenie kapacít ministerstva financií a rezortných ministerstiev v oblasti revízie výdavkov štátneho rozpočtu (projekt realizovaný v spolupráci s MMF):
  • uskutočnili sa praktické školenia a tréningy analytikov ministerstva financií a ministerstva školstva (2019) k zavedeniu systému revízie výdavkov do procesu rozpočtovania verejných financií;
  • od roku 2020 boli zrealizované workshopy pre ministerstvo financií a ministerstvo pôdohospodárstva;
  • pre ministerstvo školstva a ministerstvo pôdohospodárstva boli na základe výsledkov vypracované Usmernenia pre revízie výdavkov.
 • V roku 2021 bola vypracovaná Metodika revízie výdavkov.

III. Posilnenie kapacít Moldavska pri príprave národného finančného a rozpočtového rámca na realizáciu národnej rozvojovej stratégie Moldavska

Cieľom projektu je komplexne zhodnotiť finančné toky určené na dosiahnutie rozvojových priorít Moldavska a navrhnúť odporúčania na vypracovanie integrovaného národného finančného rámca. Analýza finančných tokov sa realizuje primárne pomocou aplikácie Metodológie hodnotenia rozvojového financovania, druhotne aj cez metodiku revízie rozpočtov a už zavedené programové rozpočtovanie.

Výsledky

 • V roku 2021 bol založený medzirezortný výbor, ktorý bude dozerať na implementáciu metodiky hodnotenia rozvojových financií. Členom komisie je aj Ministerstvo financií Moldavska.

IV. Posilnenie inštitucionálnych kapacít Združenia miestnych samospráv Moldavska v oblasti riadenia verejných financií na lokálnej úrovni

Cieľom iniciatívy, ktorá sa realizovala v rokoch 2015 – 2017 bolo posilniť kapacity organizácie Congress of Local Authorities from Moldova (CALM) v oblasti riadenia financií samospráv, a to prostredníctvom výmeny skúseností so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS). Aktivity mali zlepšiť konzultačné služby pre samosprávy vo verejných financiách a obhajobu záujmov a potrieb samospráv pri zavádzaní rozpočtovej reformy zo strany Ministerstva financií Moldavska.

Výsledky

 • Personálne kapacity CALM sa posilnili v oblasti fungovania systémov riadenia verejných financií. Vybraní zamestnanci sa stali školiteľmi na témy spojené s riadením verejných financií na miestnej úrovni.