Moldavsko

Moldavsko vyhlásilo nezávislosť v roku 1991, po rozpade Sovietskeho zväzu. Napriek tomu, že je jednou z troch krajín Východného partnerstva, ktoré podpísali s Európskou úniou asociačnú dohodu vrátane komplexnej dohody o voľnom obchode, jej pokrok v integrácii do EÚ blokujú nevyriešené otázky územnej celistvosti a sociálno-ekonomické obmedzenia.

Napriek pretrvávajúcim výzvam v oblasti právneho poriadku a riadenia štátu, ako aj v oblasti rozvoja finančného a podnikateľského sektora, Moldavsko dosiahlo určitý pokrok. Krajina uskutočňuje reformy s podporou medzinárodných partnerov, ako sú Medzinárodný menový fond a Svetová banka, prechádza procesom administratívnej a fiškálnej decentralizácie. V roku 2017 sa uskutočnila reforma verejnej správy s cieľom zlepšiť poskytovanie služieb občanom.

Program Verejné financie pre rozvoj
v Moldavsku

V roku 2009 bol Moldavsku pridelený štatút prioritnej krajiny v slovenskej národnej stratégii rozvojovej pomoci. Ministerstvo financií SR začalo pôsobiť v Moldavsku na základe Memoranda o spolupráci, ktoré podpísali ministri financií oboch krajín začiatkom roka 2011. Spolupráca sa uskutočňuje prostredníctvom programu Verejné financie pre rozvoj a aktivity sa zameriavajú na posilnenie riadenia verejných financií. Ťažiskom spolupráce je predovšetkým budovanie kapacít v oblasti rozpočtovej a fiškálnej politiky a programového rozpočtovania.

Rozpočtová reforma a programové rozpočtovanie

Moldavsko si stanovilo za cieľ zlepšiť rozpočtovú a fiškálnu politiku s cieľom dosiahnuť efektívnosť, transparentnosť a zodpovednosť pri využívaní verejných finančných zdrojov. Ciele rozpočtovej reformy sa riadili programom moldavskej vlády Európska integrácia: sloboda, demokracia, blahobyt 2009 – 2013 a Národnou stratégiou decentralizácie. Jej súčasťou bolo zlepšenie súčasného systému miestnych verejných financií, aby bola zabezpečená finančná autonómia samospráv, pri zachovaní finančnej disciplíny, maximálnej možnej efektívnosti a spravodlivého rozdelenia zdrojov.

Ministerstvo financií Moldavska sa rozhodlo pokračovať v začatom procese a prijalo koncept programového rozpočtovania uvedomujúc si skutočnosť, že ak sa programové rozpočtovanie uplatňuje dôsledne a naprieč všetkými vládnymi úrovňami, prispieva k jasnej formulácii politických priorít, posilňuje mechanizmy založené na spätnej väzbe, zvyšuje efektívnosť verejných výdavkov a zvyšuje zodpovednosť za výsledky alebo prípadne za ich nedostatok.

Rozvoj kapacít pre programové rozpočtovanie

V rámci programu Verejné financie pre rozvoj Ministerstvo financií Moldavska získalo širokú podporu vlády zaviesť programové rozpočtovanie, ktoré je spojené so sledovaním výkonov.

V procese programového rozpočtovania (Program Based Budgeting – PBB) sa rozpočtované prostriedky klasifikujú podľa cieľov a výsledkov, ktoré sa majú dosiahnuť. To umožňuje posúdiť efektívnosť verejných výdavkov a pomáhať pri procese rozhodovania, pokiaľ ide o priority konkrétnej krajiny.

Výsledky projektu

Na podporu metodickej a legislatívnej práce potrebnej na implementáciu programového rozpočtovania

  • Praktická príručka pre miestne orgány verejnej správy o implementácii PBB;
  • Príklady dobrých a zlých postupov pri stanovovaní cieľov, úloh a výkonnostných ukazovateľov programového rozpočtovania v orgánoch štátnej a miestnej správy;
  • Návrh na vytvorenie fiškálnych pravidiel pre miestnu úroveň Moldavska s cieľom posilniť fiškálne riadenie, fiškálnu disciplínu a udržateľnosť v decentralizovanej moldavskej vláde;
  • Zlepšenie metodiky monitorovania a hodnotenia PBB moldavského ministerstva financií;

Druhým cieľom pomoci bolo vytvoriť podmienky pre udržateľný rozvoj kapacít pre system PBB v ústrednej a miestnej verejnej správe. Slovenskí experti pomohli navrhnúť komplexný plán rozvoja kapacít na roky 2016-2020, v ktorom sú uvedené potrebné kroky na zavedenie systému PBB na celonárodnej úrovni. Plánu predchádzala analýza potrieb školení a posúdenie kapacít pre implementáciu PBB. Toto sa uskutočnilo v roku 2016 s cieľom porovnať dosiahnutý pokrok v implementácii PBB a rozvoji kapacít, ktorý bol dosiahnutý od roku 2011.

Technická pomoc podporila Stratégiu Ministerstva financií Moldavska pre expanziu PBB, ktorej súčasťou boli rôzne aktivity v oblasti rozvoja kapacít, vrátane tvorby školiacich systémov (učebné osnovy, vzdelávacie materiály), školení školiteľov na úrovni ústrednej a miestnej samosprávy (s vyše 120 vyškolenými pracovníkmi) a poskytovaní workshopov pre vysokopostavených vládnucich predstaviteľov (ministri, zástupcovia ministrov, členovia parlamentných komisií a iní štátni zástupcovia).

V novembri 2014 sa uskutočnila študijná cesta na Slovensku za účelom zdieľania znalostí a skúseností  Slovenska v oblasti programového rozpočtovania. Zahŕňala stretnutia rezortných partnerov (peer-to-peer), ktoré sa zamerali na výmenu skúsenosti získaných z fiškálnej decentralizácie a implementácie PBB v samosprávach na Slovensku a tiež na úlohu Fiškálnych rád v tomto procese.

Program pomohol moldavským inštitúciám ústrednej správy a samosprávam zlepšiť kvalitu programových rozpočtov prostredníctvom praktických revízií a školení priamo na pracovisku (on-the-job), na ktorých sa zúčastnilo viac ako 100 predstaviteľov moldavských verejných orgánov.

Všetky tieto aktivity a výstupy prispeli k lepšiemu pochopeniu zásad PBB a stanoveniu cieľov, úloh a ukazovateľov výkonnosti. Bola vylepšená metodika monitorovania a hodnotenia s cieľom poskytnúť usmernenie pre riadenie a implementáciu monitorovania a hodnotenia a následné zužitkovanie ich výsledkov pre efektívnejšie využívanie verejných zdrojov.

Na podporu udržateľnosti kapacít, t. j. na inštitucionalizáciu systému odbornej prípravy bolo dodaných niekoľko výstupov:

  • Poradenstvo pre oblasť rezortnej politiky týkajúce sa inštitucionalizácie systému odbornej prípravy PBB (2017) sa zaoberalo inštitucionálnymi a organizačnými aspektmi systému odbornej prípravy a pomáhalo nastaviť tento systém pre jeho budúce fingovanie.
  • Program odbornej prípravy PBB bol vypracovaný v roku 2012 a aktualizovaný v roku 2016 na základe výsledkov hodnotenia kapacít PBB a analýzy školiacich potrieb;
  • V roku 2016 bol pre ústredné a miestne verejné orgány vypracovaný vzdelávací balík pre monitorovanie a hodnotenie programových rozpočtov, ktorý zahŕňa monitorovanie a výkazovanie výkonov, využívanie údajov o výkonoch a zavedenie koncepcie hodnotenia;
  • Školenie školiteľov o monitorovaní a hodnotení programových rozpočtov zvýšilo kapacity na 131 verejných zamestnancov;

V roku 2017 viedla reforma moldavskej verejnej správy k výraznému zníženiu počtu inštitúcií (napr. počet ministerstiev sa znížil zo 16 na 9). Po získaní ďalších kompetencií sa ministerstvo financií rozhodlo znovu zamerať na zvýšenie kapacít pre rozpočtové analýzy, zefektívnenie evidencie ukazovateľov a revíziu metodiky PBB.

Iná technická pomoc pri reforme riadenia
verejných financií (PFM) v Moldavsku

  • Posilnenie kapacít Kongresu miestnych orgánov Moldavska v oblasti riadenia verejných financií

Inštitucionálne kapacity Kongresu miestnych orgánov Moldavska (CALM) v oblasti riadenia verejných financií na lokálnej úrovni boli posilnené predovšetkým cez výmenu skúseností so Združením miest a obcí Slovenska, a to prostredníctvom vzdelávania na pracovisku. Poverení zástupcovia CALM ďalej šírili získané poznatky miestnym orgánom v Moldavsku, pričom obhajovali nové politiky a reformné iniciatívy z oblasti miestnych verejných financií.

  • Vývoj kapacít pre revízie výdavkov (v spolupráci s MMF)

Dodatočná programová pomoc sa sústredila na inštitucionálne posilnenie útvaru moldavského ministerstva financií, ktorý je zodpovedný za revízie rozpočtových výdavkov. Slovenskí experti sa zúčastnili na misiách MMF, aby sa podelili o najnovšie slovenské skúsenosti so zavádzaním revízií výdavkov. Školenie na pracovisku a zvyšovanie analytických kompetencií sa uskutočnili v roku 2018 v rámci pilotnej revízie výdavkov na ministerstve školstva. Nasledovali prevádzkové usmernenia pre revízie výdavkov, ktoré boli  vypracované pre riaditeľstvo zodpovedné za riadenie procesu revízií. Slovenskí experti poskytnú podporu aj pri navrhovaní revízií výdavkov v roku 2019.