Slovenská podpora finančných inovácií zlepšuje život poľnohospodárov v Arménsku

Ministerstvo financií SR podporilo pilotný projekt investovania so sociálnym dopadom v Arménsku. Má viesť k rozvoju malého mliekarenského priemyslu.

Cestou k zlepšeniu sociálnych či ekonomických podmienok v krajine môžu byť aj inovácie vo verejnom sektore. Ministerstvo financií SR, spolu s Rozvojovým programom OSN (UNDP) a Európskou bankou pre obnovu a rozvoj, podávajú pomocnú ruku poľnohospodárom v Arménsku cez inovatívny finančný nástroj – dlhopisy so sociálnym dopadom. Tie sú postavené na tom, že štát preplatí náklady investorovi iba v prípade dosiahnutia vopred stanovených výsledkov v socio-ekonomickej oblasti. Projekt „Armenia Dairy Social Impact Bond“ je vôbec prvý svojho druhu, ktorý Slovenská republika podporila od konceptu až po realizačnú fázu. Pre  Arménsko ide tiež o prvý projekt tohto typu.

Cieľom projektu je reagovať na jednu z kľúčových sociálnych výziev Arménska, a to nízku produktivitu v poľnohospodárskom sektore (ktorý je jedným z najdôležitejších prispievateľov k hospodárskemu rastu v krajine), najmä v mliekarenskom priemysle. Geograficky sa projekt zameriava na chudobný severozápad krajiny, konkrétne oblasť Širak. Širak patrí medzi najdôležitejšie regióny v krajine, pokiaľ ide o celkovú produkciu mlieka a celkový počet domácností s chovom dojného dobytka. Je to tiež najchudobnejší región v Arménsku. Pomoc farmárom v mliekarňach so zvýšením produkcie zároveň znamená boj proti chudobe (vyššia produkcia = vyšší príjem do domácnosti). Lepšia kvalita vyprodukovaného mlieka zvýši jeho predajný potenciál a bude mať pozitívny vplyv aj na výživu.

Platba za výsledok 

Dlhopisy so sociálnym dopadom spájajú štátny, súkromný a mimovládny sektor. Ide o finančný nástroj, ktorý motivuje k dosiahnutiu konkrétnych výsledkov v sociálnej oblasti (v tomto prípade rozvoj agropodnikateľského sektora a zlepšenie života drobných poľnohospodárov). Ak tieto výsledky nedokáže štát efektívne zrealizovať sám alebo si nemôže dovoliť riziko straty na strane verejného rozpočtu, potrebný kapitál poskytne súkromný investor alebo medzinárodná finančná inštitúcia (v tomto prípade EBRD cez spoločný fond s Ministerstvom financií SR). Ak sa investorovi podarí výsledky dosiahnuť, investícia mu bude preplatená z verejného rozpočtu, a to vrátane „úroku“.  

Kľúčoví hráči 

Na vytvorení pilotného dlhopisu so sociálnym dopadom v Arménsku s cieľom zlepšiť život malých poľnohospodárov sa ako partneri podieľajú Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBRD) a Rozvojový program OSN (UNDP). Projekt finančne podporuje Slovensko, konkrétne financovaním štúdií uskutočniteľnosti, nadväzujúceho poradenstva aj samotnej realizácie. Vyhlásenie o zámere virtuálne podpísali zástupcovia EBRD, UNDP, Ministerstva hospodárstva Arménska a Ministerstva financií Slovenskej republiky vo februári 2021. 

Projekt, vrátane všetkých potrebných štúdií, bol vyvinutý v rámci programu na podporu inovácií vo verejnom sektore Transformatívne vládnutie a financovanie, ktorý je iniciatívou MF SR aUNDP, plne financovanou SlovenskomProgram sa zameriava na podporu inovácií vo verejnej správe v partnerských krajinách západného Balkánu a Východného partnerstva. Aktuálne (2018 – 2021) prebieha druhá fáza projektu, v rámci ktorého bol vyvinutý aj „Armenia Dairy Social Impact Bond“. 

Finančná podpora v sume 250 000 eur bola poskytnutá z Fondu technickej spolupráce, ktorý  MF SR s EBRD. Fond bol vytvorený v roku 2009 s cieľom pomôcť transformujúcim sa krajinám východnej Európy, strednej Ázie a južného a východného Stredozemia pri ich prechode na trhové hospodárstvo. Z fondu je financovaná technická spolupráca a poradenstvo pre projekty EBRD.  

Viac informácií je na stránke EBRD.