Efektívne daňové systémy: MF SR a ATI

Zdieľanie skúseností z reforiem v oblasti riadenia verejných financií vrátane tých, ktoré sa týkajú mobilizácie domácich príjmov verejných rozpočtov sú jedným zo základných kameňov slovenskej rozvojovej spolupráce. Ministerstvo financií SR sa preto v roku 2015 pripojilo k iniciatíve Addis Tax Initiative. Tým sa stalo súčasťou širokej medzinárodnej siete kľúčových hráčov, ktorí aktívne pôsobia v oblasti daní a rozvoja.
Addis Tax Initiative (ATI) je medzinárodné partnerstvo, ktoré sa zameriava na presadzovanie daňovej spravodlivosti, budovanie efektívnych daňových systémov a boj proti daňovým únikom. Jedným z jeho cieľov je zlepšiť mobilizáciu domácich príjmov verejných rozpočtov (tzv. Domestic Resource Mobilization – DRM) v partnerských krajinách, keďže práve tá je podľa ATI najudržateľnejším a najspoľahlivejším zdrojom financovania rozvoja. 

Ciele iniciatívy

ATI vzniklo v roku 2015 ako reakcia na schválenie Agendy 2030. V tom istom roku sa Ministerstvo financií Slovenskej republiky ako uznávaný regionálny aktér v poskytovaní rozvojovej technickej asistencie v oblasti verejných financií prihlásilo k záväzku podporovať ciele tejto iniciatívy. Jedným z jej hlavných cieľov je zapájať partnerské rozvojové krajiny do globálnej diskusie na daňové témy.  

V súčasnosti podporuje ATI 20 donorských krajín, 25 rozvojových partnerov17 globálnych a regionálnych odborných organizácií aktívnych v  oblasti DRM. 

Ciele a záväzky ATI na konkrétne obdobie sa stanovujú formou Deklarácie. V januári 2021 členovia ATI predstavili aktuálne platnú Deklaráciu ATI 2025, ktorou posilňujú svoj záväzok financovať sociálno-ekonomický rozvoj prostredníctvom domácich zdrojov. Štyrmi hlavnými cieľmi na nadchádzajúce obdobie sú:
(1) podpora spravodlivých daňových politík a efektívnej a transparentnej správy daní,
(2) zachovanie alebo prekonanie globálnej cieľovej úrovne spolupráce v oblasti DRM (430,4 mil. USD),
(3) uplatňovanie koherentných a koordinovaných politík na podporu DRM a boja proti nezákonným finančným tokom,
(4) budovanie priestoru pre zapájanie sa relevantných, aj mimovládnych aktérov do diskusií o daňových a rozpočtových otázkach.
 

Podporu Deklarácii ATI 2025 vyjadril aj slovenský minister financií Eduard Heger v krátkom videu 

Viac informácií o ATI na stránke: https://www.addistaxinitiative.net/