Bosna a Hercegovina

Bosna a Hercegovina (BaH) vyhlásila nezávislosť od bývalej Juhoslávie 1. marca 1992. Vyhlásenie nezávislosti viedlo k ozbrojenému konfliktu, ktorý ukončilo až podpísanie Daytonskej mierovej dohody v roku 1995 v Paríži. Krajina má zložité a mnohoúrovňové administratívne členenie; tvoria ju 2 entity – Republika srbská (RS), Federácia Bosny a Hercegoviny (FBaH) a distrikt Brčko, ktorý je samosprávnou administratívnou jednotkou.

Bosna a Hercegovina má štatút kandidátskej krajiny EÚ od summitu v Solúne v roku 2003. Žiadosť o členstvo v EÚ podala vo februári 2016. Aj keď je vstup do EÚ jednou zo spoločných priorít pre túto krajinu, reformy prebiehajú pomaly a Závery k žiadosti Bosny a Hercegoviny o členstvo v EÚ naznačili, že táto krajina je spomedzi svojich susedov na západnom Balkáne najmenej pripravená.

Súčasný systém účtovníctva vo verejnom sektore nie je v súlade s normami EÚ. Nízka kvalita riadenia v oblasti fiškálnej politiky často vedie k oneskoreniu veľmi potrebných verejných investícií. Verejné financie trpia značnou neefektívnosťou výdavkov a slabým prepojením na rozvojové priority. Vyberanie daní a poplatkov tiež čelí mnohým výzvam, najmä na miestnej úrovni. Situáciu zhoršuje aj neefektívny a netransparentný systém finančného riadenia a kontroly na všetkých vládnych úrovniach.

Verejné financie pre rozvoj v BaH

Spolupráca od roku: 2020

V rámci Resource Mobilization Facility bol v roku 2020 podporený projekt, ktorý implementuje Rozvojový program OSN (UNDP) v Bosne a Hercegovine. Jeho cieľom je identifikovať energeticky úsporné riešenia pre rekonštrukciu verejného osvetlenia v 12 municipalitách v Bosne a Hercegovine. Práve spoločné úsilie v oblasti zapájania súkromného sektora do rozvojovej spolupráce viedlo k začatiu spolupráce v oblasti verejných financií.

AKTIVITY: Programové aktivity v Bosne a Hercegovine sa zameriavajú na podporu včasného rozvoja schopností kľúčových úradníkov v oblasti verejných financií, a to v troch intervenčných oblastiach.

BiH workshop, July 2019

I. Hodnotenie financovania rozvoja

V kontexte financovania cieľov trvalo udržateľného rozvoja treba najprv vypracovať hodnotenie financovania rozvoja (Development Finance Assessment – DFA) so zameraním na mapovanie finančných tokov a zdrojov financovania (externé, domáce, verejné a súkromné). Následne treba zmapovať verejné výdavky a získať prehľad o tom, aké verejné financie už smerujú na podporu kľúčových oblastí trvalo udržateľného rozvoja. Predpokladané súvisiace aktivity:

 • príprava metodického postupu na hodnotenie financovania rozvoja;
 • školenie k DFA pre ministerstvá financií/príslušné ministerstvá;
 • kontrola súladu DFA a reálnych verejných výdavkov na aktivity súvisiace s trvalo udržateľným rozvojom, so zameraním na prioritné odvetvia, ktoré si vyžadujú väčšiu podporu;
 • spracovanie súhrnu zistení a odporúčaní s cieľom poskytnúť informácie o budúcich spôsoboch financovania.

II. Prepojenie financovania s rozvojovými výsledkami

Nový regulačný rámec Bosny a Hercegoviny pre strategické plánovanie vyžaduje začlenenenie cieľov trvalo udržateľného rozvoja do rozvojových stratégií. Tie sa majú realizovať prostredníctvom trojročných a ročných plánov, v súlade so strednodobým rámcom rozpočtových výdavkov aj ročnými rozpočtami. Predpokladané súvisiace aktivity:

 • revízia regulačných a metodických požiadaviek a jej porovnanie s existujúcimi postupmi, vrátane zosúladenia strednodobého a ročného inštitucionálneho plánovania a rozpočtovania a spracovanie odporúčaní;
 • príprava odborného návodu k zosúladeniu inštitucionálnych pracovných plánov s rozpočtami;
 • návrh pilotného vzdelávacieho programu;
 • podpora replikácie vzdelávacieho programu prostredníctvom Agentúry pre štátnu službu FBaH.

III. Posilnenie vnútornej kontroly a princípu hodnoty za peniaze v samosprávach

Dobrá správa vecí verejných si vyžaduje dobre fungujúce, transparentné a zodpovedné samosprávy. Hlavnými predpokladmi na to sú systémové vnútorné kontroly a implementácia princípu hodnota za peniaze. Predpokladané súvisiace aktivity:

 • posúdenie regulačného a metodického rámca vnútornej kontroly na miestnej úrovni, s cieľom zistiť nedostatky v súlade s existujúcim právnym rámcom;
 • hodnotenie metód vnútornej kontroly (vrátane vnútorného auditu) a uplatňovania existujúcich rámcov a postupov;
 • spracovanie súhrnu zistení (nedostatky, osvedčené postupy, inovatívne prístupy) a odporúčaní, ktoré pomôžu vylepšiť systém vnútornej kontroly na miestnej úrovni;
 • príprava odborníkov na vnútornú kontrolu;
 • príprava vzdelávacieho programu pre miestne samosprávy.

Vláda Republiky srbskej iniciovala vypracovanie Stratégie trvalo udržateľného rozvoja na roky 2024 – 2030. Veľký dôraz pritom kladie na zosúladenie s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja a Agendou 2030, ako aj na riešenie rodových a iných typov nerovností. Sme veľmi vďační slovenskej vláde a UNDP v Bosne a Hercegovine za neoceniteľnú podporu pre túto perspektívnu iniciatívu.

Nemanja Kovačević

Námestník ministra pre európsku integráciu a medzinárodnú spoluprácu - Bosna a Hercegovina