Verejné a súkromné financie pre rozvoj

Verejné financie pre rozvoj je program Ministerstva financií Slovenskej republiky (MF SR) a Rozvojového programu OSN (UNDP). Jeho cieľom je napomáhať zdieľaniu slovenských poznatkov a skúseností v oblasti riadenia verejných financií s partnerskými krajinami a podporiť ich úsilie o udržateľný rozvoj. Riadenie verejných financií je totiž jedna z najúspešnejších oblastí ekonomickej transformácie Slovenska. Program je zameraný na poskytovanie technickej asistencie a budovanie kapacít inštitúcií v krajinách východnej Európy a západného Balkánu, ktoré prechádzajú transformačnými procesmi s ambíciou vstúpiť do Európskej únie.

Program bol spustený v roku 2009 ako súčasť aktivít Slovenska v oblasti oficiálnej rozvojovej pomoci. Prvé roky fungoval v rámci širšej spolupráce medzi UNDP a Slovenskou republikou. Od roku 2017 už pokračuje ako Verejné a súkromné financie pre rozvoj v rámci samostatného partnerstva medzi UNDP a Ministerstvom financií SR.

Ciele programu Verejné financie pre rozvoj

Hlavným cieľom programu je posilniť kapacity partnerských krajín v oblasti riadenia verejných financií prostredníctvom:

  • posilňovania analytických a odborných kapacít partnerských inštitúcií,
  • zdieľania skúseností a postupov, ktoré sa osvedčili pri nastavovaní systému riadenia verejných financií na Slovensku aj v iných krajinách,
  • zvyšovania povedomia o význame verejných financií pre znižovanie chudoby, ekonomický rozvoj a sociálnu inklúziu.

Partnerské krajiny

PFD program (z anglického Public Finance for Development = Verejné financie pre rozvoj) aktuálne pokrýva Bosnu a Hercegovinu, Moldavsko, Čiernu Horu, Srbsko a Severné Macedónsko. Do roku 2017 prebiehali aktivity aj na Ukrajine.

Oblasti pomoci a spolupráce sa identifikujú na základe jasne definovaných potrieb partnerov – prijímateľov. Partnermi sú spravidla národné inštitúcie ako ministerstvá financií a príslušné rezortné ministerstvá, daňové či colné správy, prípadne vyššie územné celky a samosprávy alebo iné relevantné inštitúcie. Výsledkom je konkrétny projekt, ktorý zohľadňuje tak národné priority partnerov, ako aj dostupné expertné kapacity Slovenskej republiky v oblasti verejných financií.

Súkromné financie v rozvoji

Program Verejné financie pre rozvoj sa v roku 2017 rozšírili o ďalší komponent – súkromné financie, čím vznikol komplexný projekt Verejné a súkromné financie pre rozvoj. Na podporu rozvoja je dnes nevyhnutné využívanie nielen verejných, ale aj súkromných zdrojov, ktoré postupne predstavujú v rozvojovej oblasti rovnocenný zdroj financovania ako verejné financovanie. Dobrou správou je, že záujem slovenského súkromného sektora o angažovanie sa v rozvojových iniciatívach postupne stúpa. Jeho efektívnejšiemu zapájaniu sa významne venuje aj Strednodobá stratégia rozvojovej spolupráce SR na roky 2019-2023.

Súkromný sektor pre rozvojovú spoluprácu sa zameriava na mobilizáciu súkromných finančných zdrojov, poznatkov, odborných skúseností a technológií, ktoré majú potenciál podporiť dosiahnutie cieľov udržateľného rozvoja. Časť programu zameraná na zapájanie súkromného sektora vytvára podmienky pre slovenské firmy, konzultantov a ďalšie organizácie (napr. mimovládne organizácie, akademickú obec) na vstup na nové trhy, na zapájanie sa do rozvojovej pomoci, analýzu a riešenie rizík, identifikáciu nových dlhodobých obchodných partnerov a možnosti investovania v rozvojových krajinách, a tým prispieva k zvyšovaniu ich prosperity.

Viac o zapájaní súkromného sektora

Verejné a súkromné financie pre rozvoj v čase

2017 – dodnes

Od roku 2017 program pokračuje v rozšírenej verzii ako Verejné a súkromné financie pre rozvoj v rámci samostatného partnerstva medzi ministerstvom financií SR a Rozvojovým programom OSN (UNDP).

2009 – 2016

Program Verejné financie pre rozvoj bol súčasťou širšej spolupráce medzi Rozvojovým programom OSN (UNDP) a Slovenskou republikou, do ktorej bolo aktívne zapojené Ministerstvo financií SR a Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.