O programe Verejné financie pre rozvoj

Reforma verejných financií je považovaná za jeden z najúspešnejších projektov v ekonomickej transformácii Slovenska, a v mnohých oblastiach riadenia verejných financií si krajina si udržiava postavenie európskeho favorita. Vzhľadom na túto zdarnú skúsenosť spustilo Ministerstvo financií Slovenskej republiky (MF SR) spolu s Rozvojovým programom OSN (UNDP) v roku 2009 program Verejné financie pre rozvoj ako súčasť aktivít Slovenska v oblasti oficiálnej rozvojovej pomoci.

Cieľom programu je napomáhať zdieľaniu slovenských poznatkov a skúseností v oblasti riadenia verejných financií s partnerskými krajinami a podporiť ich úsilie o udržateľný rozvoj. V súčasnosti prebieha už tretia fáza programu, ktorý je zameraný na poskytovanie technickej pomoci krajinám východnej Európy a západného Balkánu, ktoré prechádzajú transformačnými procesmi s ambíciou vstúpiť do Európskej únie.

Program je založený na dvoch hlavných pilieroch. Sú nimi projekty Verejné financie pre rozvoj a  Súkromný sektor pre rozvojovú spoluprácu. Tieto dva komponenty  sú podporované aktivitami v oblasti budovania kapacít rozvojovej spolupráce Ministerstva financií SR.

Ciele programu Verejné financie pre rozvoj

Hlavným cieľom je posilniť kapacity partnerských krajín v oblasti riadenia verejných financií prostredníctvom:

  • zvyšovania povedomia o význame verejných financií pre znižovanie chudoby, ekonomický rozvoj a sociálnu inklúziu
  • posilňovania analytických a odborných kapacít
  • zdieľania postupov, ktoré sa osvedčili počas reforiem realizovaných na Slovensku ako aj v iných krajinách.

Geograficky sa program PFD zameriava na Moldavsko, Čiernu horu, Ukrajinu a Srbsko. Vo februári 2019 sa program rozšíril aj o ďalšiu projektovú krajinu – Macedónsko

Projekt Súkromný sektor pre rozvojovú spoluprácu sa zameriava na mobilizáciu súkromných finančných zdrojov, poznatkov, odborných skúseností a technológií, ktoré majú potenciál podporiť dosiahnutie cieľov udržateľného rozvoja v krajinách.

Komponent bol navrhnutý tak, aby vytváral priaznivé podmienky slovenským firmám, konzultantom a ďalším organizáciám (napr. občianskym organizáciám, akademickej obci) na vstup na nové trhy, zapájanie sa do rozvojovej pomoci, analýzu a riešenie rizík, identifikáciu nových dlhodobých obchodných partnerov a možnosti investovania v rozvojových krajinách, a tým prispieval k zvyšovaniu ich prosperity.

Cieľom komponentu budovania kapacít je posilniť kapacity pracovníkov Ministerstva financií SR pri efektívnom riadení rozvojovej spolupráce Slovenska s využitím inovatívnych nástrojov a postupov.

Partnerstvo medzi UNDP a Ministerstvom financií

Program Verejné financie pre rozvoj je založený na dlhodobej spolupráci medzi UNDP a Slovenskou republikou, ktorá sa začala v roku 2003, kedy vznikol spoločný zverenecký fond Slovak-UNDP Trust Fund.

Spoločná iniciatíva je príkladom inkluzívneho rozvojového partnerstva, ktoré spája poznatky a odborné skúsenosti „ nového donora“, akým je Slovenská republika spolu so širokým záberom, globálnym kontextom a pôsobením skúsenej donorskej organizácie. Vzájomná spolupráca sa uskutočňuje prostredníctvom spoločných projektov kontinuálne už 10 rokov.

Počiatočná fáza programu sa venovala výberu prijímajúcich krajín a mapovaniu ich potrieb a priorít v oblasti verejných financií. Proces identifikácie oblastí pomoci a spolupráce sa uskutočnil na základe prístupu orientovaného na potreby partnerov – prijímateľov, s témy spolupráce boli vybrané spoločne s ich národnými inštitúciami. Výsledkom je program aktivít, ktorý zohľadňuje tak národné priority parterov, ako aj dostupné expertné kapacity Slovenskej republiky v oblasti verejných financií.

Ako sa vyvíjal program?

2009 – 2016


Program sa realizoval ako súčasť širšej spolupráce medzi Rozvojovým programom OSN (UNDP) a Slovenskou republikou, do ktorej boli aktívne zapojené dva rezorty – Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Ministerstvo financií SR.

2017 – 2023

Program pokračuje v rámci už samostatného partnerstva medzi Ministerstvom financií SR a Rozvojovým programom OSN (UNDP); program je zastrešený projektom Verejné a súkromné financie pre rozvoj.