Pracovný plán reformy riadenia verejných financií na Ukrajine

Na začiatku októbra sa zástupcovia programu Verejné financie pre rozvoj (VFR / PFD) vybrali do Kyjeva, aby diskutovali o procese reformy riadenia verejných financií (PFMR) na Ukrajine. Ciele misie boli jednoduché: Predstaviť poradcov, zazmluvnených s cieľom prispieť k vykonávaniu PFMR pod vedením Ministerstva financií Ukrajiny; diskutovať o možných oblastiach spolupráce v období 2017-2019; a diskutovať o pracovnom pláne pre MTEF metodológiu.

V minulom roku sa Ukrajina stala treťou partnerskou krajinou pre program Verejné financiie pre rozvoj (VFR / PFD), financovaný Ministerstvom financií slovenských republiky (MF SR) a realizovaný UNDP pre Európu a SNŠ. V nadväznosti na toto dôležité rozhodnutie vedenia programu bolo v období od októbra 2015 do februára 2016 vypracované zhodnotenie potrieb pre reformu riadenia verejných financií. Na základe odporúčaní, uvedených v správe o zhodnotení potrieb, sa rozhodlo na ukrajinskom ministerstve financií (MF UA) o začatí pilotného projektu rozpočtovania a poskytovania poradenstva MF UA pri navrhovaní a vykonávaní revidovanej PFMR stratégie.

Hlavní aktéri programu VFR /PFD: MF SR a UNDP sú v súčasnosti v procese plánovania a projektovania novej fázy programu PFD. Vzhľadom k dôležitosti pokračovania v podpore Ukrajiny v reformnom úsilí táto misia na Ukrajinu mala odhaliť potenciálne oblasti pre ďalšiu spoluprácu v rokoch 2017-2019.

V Kyjeve zástupkyne PFD programu: Alena Šranková (zástupkyňa implementujúcej strány, programová manažérka PFD, UNDP) a Marianna Macášková (zástupkyňa donora, Sekcia medzinárodných vzťahov, MF SR) hovorili s pracovníkmi UNDP na Ukrajine (zapojenými do reformy verejnej správy na Ukrajine), Delegácie EÚ a nemeckej rozvojovej agentúry GIZ, aktývnych v oblasti riadenia verejných financií, o cieľoch PFD programu a plánovaných činnostiach, súvisiacich s úlohami konzultantov.

Slovenský konzultant: MTEF poradca, Ján Marušinec, diskutoval o súčasnej MTEF praxi a slabých stránok, ako aj o pracovnom pláne s riaditeľom Odboru pre rozpočet na MF UA. Ďalší konzultant: UNDP Senior poradca, Sander Winckel, je zodpovedný za prípravu návrhu implementačných plánov pre čiastkové komponenty PFMR programu, ktoré budú realizované prostredníctvom UNDP v roku 2017.

Budovanie partnerstiev s darcami a identifikovanie príležitostí pre partnerstvo s ďalšími externými zúčastnenými stranami je podstatnou súčasťou PFD misie na Ukrajine. Pán Winckel diskutoval o týchto témach s niekoľkými ďalšími zástupcami hlavných zainteresovaných inštitúcií a potenciálnych darcov, ako sú: Ministerstvo financií Ukrajiny, delegácia EÚ na Ukrajine, Svetová banka, GIZ, Veľvyslanectvo Holandska na Ukrajine, UNDP v Kyjeve a MMF. Všetci títo partneri boli informovaní o novinkách v rámci PFMR stratégie. UNDP a MF SR bude sledovať priebeh aktualizácie stratégie riadenia verejných financií a bude pokračovať v rokovaniach s MF UA o možných oblastiach spolupráce s cieľom podporiť implementáciu riadenia verejných financií.