Samosprávy zo západného Balkánu sa prišli do Bratislavy inšpirovať, ako riadiť mesto

V rámci študijnej cesty sa zástupcovia samospráv zo západného Balkánu prišli do Bratislavy oboznámiť s fungovaním mestskej dopravy, digitalizáciou služieb, s odpadovým hospodárstvom a jeho využívaním aj so strategickým plánovaním miest.

Efektívne riadenie mesta napomáha hospodárskemu rastu a sociálnemu pokroku celej krajiny. V snahe napĺňať potreby obyvateľov mesta musia samosprávy čeliť mnohým výzvam a špeciálne v súčasnosti, v tak rýchlo meniacom sa svete plnom nových technológii a služieb. V rámci širšej rozvojovej spolupráce Slovenska so západným Balkánom, konkrétne podpory miest a obcí, nedávno prišli do Bratislavy zástupcovia samospráv zo západného Balkánu hľadať inšpiráciu ako efektívnejšie a rozumnejšie riadiť ich mestá.

Zdieľanie slovenských skúseností

Bratislava v poslednom období výrazne zrýchlila svoj rozvoj. Spôsob, ako plánuje a zabezpečuje komunálne služby, zaujal mnohých účastníkov. “Ide o príklad dobrej praxe, ktorý možno využiť pri navrhovaní rozvojových plánov mesta Kraljevo alebo prírodného parku Golija,” uviedli účastníci z Kraljeva a prírodného parku Golija. V oblasti Golija sa, aj s podporou Slovenska, už začalo pracovať na príprave mikroregionálneho rozvoja za účasti viacerých obci. Študijná cesta sa konala priamo na žiadosť partnerov, ktorí si aj určili najpodstatnejšie oblasti ich záujmu. Boli nimi odpadové hospodárstvo mesta, doprava, plánovanie a mestské inovácie.

Preto počas študijnej cesty spoločnosti OLO a ZEVO poskytli účastníkom prehľad o komplexnom manažmente odpadu v meste, vrátane jeho zberu a následného spracovania. Konkrétne si boli prezrieť aj linku na triedenie separovaného plastového odpadu a spoločnosť ZEVO – zariadenie na energetické využitie odpadov im predstavila relatívne u nás  nové zariadenie, ktoré spaľovaním všeobecného odpadu vyrába teplo pre bratislavské domácnosti.

Účastníci sa dozvedeli aj o riadení mestských organizácií, digitálnych službách a digitálnej transformácii mesta či o dostupných finančných schémach pre samosprávy. Magistrát mesta predstavil koncept mestských spoločností, ich riadenia a prepájania ich činnosti ako aj ekonomické modely, na základe ktorých došlo k presunu viacerých, v minulosti externe realizovaných služieb, pod mesto.

Metropolitný inštitút Bratislava vysvetlil, ako pri urbanistickom plánovaní zohľadňuje potreby mesta a jeho obyvateľov a ako tomu prispôsobuje architektúru a funkčné riešenia.

Dopravný podnik Bratislava predstavil systém mestskej hromadnej dopravy v meste, jeho modernizáciu a rozširovanie služieb pre občanov. Mnohých zaujala prezentácia modernizačných trendov, napr. využívanie elektrických či vodíkových motorov. Toto stretnutie pomohlo účastníkom aj v pochopení reálnej finančnej náročnosti mestskej dopravy ako je nastavená v Bratislave, čo je, podľa ich slov, dôležité pre budúce plánovanie ich dopravy.

O študijnej ceste

Osvedčené postupy v oblasti riadenia mesta a komunálnych služieb prezentovala Bratislava účastníkom študijnej cesty, ktorú zorganizoval Rozvojový program OSN (UNDP) v dňoch 25. – 27. septembra 2023. Slovensko a UNDP podporujú viaceré samosprávy západného Balkánu pri budovaní moderných, inteligentných, zelených a udržateľných miest prostredníctvom projektov Verejné a súkromné financie pre rozvoj a City Experiment Fund.