Návštevou Slovenska chce Moldavsko zlepšiť riadenie verejných financií

Moldavsko pripravuje zákon o štátnom rozpočte na rok 2024, tipy a triky zisťovalo aj na Slovensku v rámci študijnej cesty.  

Zástupcovia moldavského ministerstva financií, ministerstva hospodárskeho rozvoja a digitalizácie a Štátnej daňovej správy sa na študijnej ceste na Slovensku oboznámili s novými prístupmi k riadeniu verejných financií. Prítomná bola aj štátna tajomníčka Ministerstva financií Moldavskej republiky Olga Golban.

Moldavsko je dlhodobo jednou z prioritných krajín v rámci slovenskej rozvojovej spolupráce. Rozvojový program OSN (UNDP) a Ministerstvo financií SR realizujú v Moldavsku od roku 2010 program Verejné financie pre rozvoj. Na aktivity programu nadväzovala aj študijná cesta.

Štátna tajomníčka Olga Golban vysvetlila dôvod svojej účasti: „Je pre nás dôležité vidieť, ako slovenskí kolegovia zlepšujú svoje schopnosti, využívajú finančné nástroje a spolupracujú pri tvorbe rozpočtu.“

Tri oblasti na inšpiráciu

Odborníci z Moldavska sa cez prípadové štúdie dozvedeli o slovenskej skúsenosti s revíziami výdavkov a o tom, ako nimi môžu zefektívniť rozpočtové výdavky. Prvé revízie výdavkov v Moldavsku podporilo práve Slovensko – pôvodne v spolupráci s MMF, v súčasnosti s UNDP. Cez revízie výdavkov sa dajú uvoľniť zdroje, ktoré sa následne môžu presmerovať do kľúčových oblastí ako adaptácia na zmenu klímy alebo energetická efektívnosť. Revízie sú spolu s hodnoteniami investičných projektov osvedčeným postupom pri uplatňovaní princípov hodnoty za peniaze.

Okrem Útvaru hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR sa účastníci zoznámili aj s prácou Inštitútu finančnej politiky. Inštitút poskytuje spoľahlivé makroekonomické, daňové a fiškálne analýzy a prognózy. Od nich do veľkej miery závisí aj hľadanie nových riešení na financovanie plánovaných priorít.

Moldavských expertov osobitne zaujímala digitalizácia daní, o ktorej sa viac dozvedeli napríklad cez IT systém “eKasa”. Digitalizácia pomáha znižovať daňovú medzeru a daňovým organizáciám umožňuje efektívnejšie riadiť a spravovať daňový systém. Daňovníkom zas zjednodušuje plnenie ich povinností.

Môžete študovať koľko chcete, no oveľa užitočnejší je pre nás takýto druh interakcie a výmena skúseností s druhou stranou. Podľa mňa je to prínosné pre obe strany,“ uviedla ŠT Olga Golban. Na záver dodala: „Verím, že táto úspešná spolupráca bude pokračovať ďalšími projektmi a naďalej sa budeme vďaka tomu posúvať vpred. Teším sa na to. Slovensko a UNDP sú dôležitými partnermi a potrebujeme ich na to, aby sme boli ako krajina úspešní”.

Študijná cesta štátnych odborníkov z Moldavska na Slovensku sa uskutočnila v dňoch 8. – 10. novembra 2023.

Spolupráca medzi UNDP, Slovenskom a Moldavskom

Program Verejné financie pre rozvoj vznikol v roku 2009 s cieľom pomôcť partnerským krajinám v ich snahe o reformu a nastavenie riadenia verejných financií. Zefektívňuje aktivity v rámci rozvojovej spolupráce a tým prispieva k dosahovaniu ambicióznych cieľov trvalo udržateľného rozvoja. Moldavská republika sa stala partnerskou krajinou programu v roku 2010.

Aktivity v Moldavsku sa zameriavajú na podporu ministerstva financií a jednotlivých ministerstiev pri implementácii programového rozpočtovania, vrátane rozvoja odborných kapacít na jeho monitorovanie a hodnotenie. Ďalšou programovou oblasťou je posilňovanie kapacít Moldavska pri príprave národného finančného a rozpočtového rámca na realizáciu národnej rozvojovej stratégie. Program podporil aj tri pilotné revízie výdavkov.